czwartek, kwiecień 15, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Dla poszukujących dodatkowych informacji na temat naszych kursów i szkoleń przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania zadawane przez naszych Klientów. Dotyczą one między innymi uprawnień SEP, nowych przepisów BHP oraz zagadnień związanych z UDT.

1. Na ile lat ważne sa uprawnienia elektroenergetyczne SEP i SIMP.

Na chwilę obecną uprawnienia wydawane sa na okres 5 lat.
Są jednak wyłączenia z tej zasady. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustaw – Prawo energetyczne oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208 z dnia 29 września 2011 r.) dotychczasowy termin ważności do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane zachowują świadectwa kwalifikacyjne osób, które świadczą usługi z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na rzecz:

 • konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – art. 221 kc. "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)

  BEZTERMINOWO nie oznacza jednak, że pracownik już nigdy nie będzie stawał przed Komisja kwalifikacyjną w celu sprawdzenia kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustaw – Prawo energetyczne oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208 z dnia 29 września 2011 r.) w art. 54 po ust. 1b dodaje ust. 1c, w którym określa również inne przypadki, kiedy pracownik musi poddać się sprawdzeniu kwalifikacji.
  - ust. 1c  Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku:

  1)   wniosku pracodawcy:

  a)   gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy,

  b)   który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci;

  2)   osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co pięć lat.

2. Czego dotyczą nowe przepisy BHP przy urządzeniach energet. z dnia 28 marca 2013 roku
Od dnia 24 października 2013r.będzie obowiązywało Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.Nowe rozporządzenie nakłada obowiązek zorganizowania bezpiecznej pracy na
prowadzącego eksploatację i opracowania dotychczas niewystępujących instrukcji.

Rozporządzenie określa tylko wymagania, jakie powinny zostać spełnione przy bezpiecznej eksploatacji, natomiast zorganizowanie eksploatacji powierza prowadzącemu eksploatację, podając wymagania i definicje, które znajdują się w Prawie Energetycznym i wydanych na jego podstawie rozporządzeniach.

3. Co zmienia nowe rozp. Ministra TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Jest to rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

źródło:http://isap.sejm.gov.pl/D...=WDU20130001013

UDT - Dźwignice

1. Co to jest UDT i jakie urzadzenia podlegają pod UDT.
W skrócie UDT zajmuje się urzadzeniami które stwarzają zagrożenie dla zycia mienia i środowiska

O tym, które urządzenie techniczne podlega dozorowi technicznemu mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) zmienione rozporządzeniem z dnia 03.02.2003 r. (Dz.U. Nr 28, poz.240).

Poniżej znajduje się tabela z rodzajami uprawnień.

Cięgniki
II W
Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
I W
Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
Suwnice
II S
Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
I S
Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
 
Żurawie
II Ż
Żurawie:
-     stacjonarne,
-     przewoźne,
-     przenośne,
-     samojezdne.
 
I Ż
Żurawie:
-     wieżowe oraz szybkomontujące.
-     szynowe
 
Podesty ruchome
II P
Podesty ruchome:
-     wiszące,
-     masztowe,
-     stacjonarne.
 
I P
Podesty ruchome przejezdne:
-     wolnobieżne,
-     samojezdne montowane na pojeździe,
-     przewoźne.
 
Układnice
I U
Układnice.
Dźwignice
linotorowe
 
I L
Dźwignice linotorowe.
 
Wyciągi towarowe
I WT
Wyciągi towarowe:
-     stacjonarne,
-     przewoźne i przenośne,
-     wyciągi statków.
 
Dźwigi
II D
Dźwigi budowlane:
-     towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne,
-     towarowo-osobowe.
I D[
Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
Urządzenia do manipulacji kontenerami
 
I K
Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.
 
Wózki jezdniowe podnośnikowe
III WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 
II WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
 
I WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

Konserwacja:

Kategoria
Zakres uprawnienia do konserwacji
Możliwe ograniczenia

IV

Dźwigi budowlane oraz wyciągi towarowe przewoźne
i przenośne.
Przeznaczenie:
-     towarowe,
-     towarowo – osobowe.

III

Dźwigi jedno- lub dwubiegowe z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem urządzeń zainstalowanych na pojazdach):
-     platformowe i kabinowe pionowe,
-     platformowe i krzesełkowe ukośne.
Rodzaje napędu:
-     elektryczny,
-     hydrauliczny.
-     elektryczny, hydrauliczny
 

2. Czy uprawnienia wydane w innym kraju UE są uznawane przez UDT?
Tak. Urząd Dozoru Technicznego jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. (obowiązuje od 20 maja 2009) w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz.U. Nr 68, poz. 579).