Odeka.pl

20 października 2022

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Dla osób poszukujących dodatkowych informacji na temat naszych kursów i szkoleń przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej

zadawane pytania przez naszych Kursantów lub firmy. Dotyczą one między innymi uprawnień SEP, nowych przepisów BHP oraz

zagadnień związanych z UDT, spawaniem lub sprzętem budowlanym- koparki, spycharki lub rozściełacze.

Pytania i odpowiedzi są ułożone według kolejności uprawnień

 ENERGETYKA Pytania i odpowiedzi :


 1. Na ile lat są ważne uprawnienia elektroenergetyczne?

USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. oraz wcześniejsze określają ważność uprawnień na 5 lat od dnia egzaminu


2.      Czym różni się eksploatacja od dozoru ?

 • Eksploatacja– dotyczy to osób na stanowiskach wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Osób fizycznie eksploatujących urządzenia instalacji i sieci.
 • Dozór– jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Uprawnienia z dozorem nie są jednoznaczne z eksploatacją


3.       Co oznacza G1, G2, G3 ?

 • Grupa 1– grupa „elektryczna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 1 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Grupa 2– to tzw. grupa „cieplna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 2 mogą eksploatować urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Grupa 3– to tzw. grupa „gazowa”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 3 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

4.     Czy obsługując każdą maszynę w pracy powinienem posiadać uprawnienia ?

  • zgodnie z § 4 r.k.e. nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji jest opisana zasada jego obsług


5.     Jeżeli naprawiam zasilacz w pracy to czy powinienem posiadać uprawnienia ?

 • Wszystkie osoby konserwujące i remontujące urządzenia elektryczne chociażby czajnik powinny posiadać stosowną wiedzę oraz uprawnienia

6.     Ile kosztuje egzamin Państwowy ?

·        Koszt egzaminu to 10% najniższej krajowej ogłoszonej w danym roku


7.     Czy z uprawnieniami elektrycznymi mogę działać przy fotowoltaice ?

 • Do odbioru instalacji fotowoltaicznej wystarczą uprawnienia elektryczne z odpowiednimi zakresami i punktami. Zauważono, że tzw. uprawnienia OZE UDT są wymagane podczas przetargów. Są to jednak wewnętrzne wymagania zamawiającego

8.  W książeczce elektrycznej posiadam punkt 10 czynności kontrolno pomiarowe. Czy z tym punktem mogę wykonywać pomiary elektryczne ?

 • Nie. Aby móc wykonywać pomiary elektryczne należy posiadać zapis w zakresie wykonywanych czynności

9.  Nabyłem uprawnienia za granicą czy są one ważne w Polsce ?

 • Prezes URE jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

10.  Czy Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych tzw. SEP ?

 ·        Tak w kilku wyjątkach:
·         w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych
·         będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;

·         reprezentujące organy nadzoru

 ·         prowadzące specjalistyczne prace serwisowe

 

11. Kursy SEP czy SIMP ?