Odeka.pl

18 czerwca 2024

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Dla osób poszukujących dodatkowych informacji na temat naszych kursów i szkoleń przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Kursantów lub firmy. Dotyczą one między innymi uprawnień SEP, nowych przepisów BHP oraz zagadnień związanych z UDT, spawaniem lub sprzętem budowlanym- koparki, spycharki lub rozściełacze.

Pytania i odpowiedzi są ułożone według kolejności uprawnień

Martwisz się, że zapomnisz o tematach które były na szkoleniu ?
Jesteśmy na to przygotowani ! Do większości kursów przekazujemy dostęp do filmów i materiałów szkoleniowych/powtórkowych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi :

 1. ENERGETYKA 


 1. Na ile lat są ważne uprawnienia elektroenergetyczne?

USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. oraz wcześniejsze określają ważność uprawnień na 5 lat od dnia egzaminu

 1.     Czym różni się eksploatacja od dozoru?
 • Eksploatacja– dotyczy to osób na stanowiskach wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Osób fizycznie eksploatujących urządzenia instalacji i sieci.
 • Dozór– jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Uprawnienia z dozorem nie są jednoznaczne z eksploatacją

 1.      Co oznacza G1, G2, G3?
 • Grupa 1– grupa „elektryczna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 1 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Grupa 2– to tzw. grupa „cieplna”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 2 mogą eksploatować urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Grupa 3– to tzw. grupa „gazowa”. Osoby posiadające uprawnienia energetyczne w grupie 3 mogą eksploatować urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 1. Czy obsługując każdą maszynę w pracy powinienem posiadać uprawnienia?
 • zgodnie z § 4 r.k.e. nie są wymagane potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji jest opisana zasada jego obsługi
 •  
 1. Jeżeli naprawiam zasilacz w pracy to czy powinienem posiadać uprawnienia?
 • Wszystkie osoby konserwujące i remontujące urządzenia elektryczne chociażby czajnik powinny posiadać stosowną wiedzę oraz uprawnienia
 1. Ile kosztuje egzamin Państwowy na uprawnienia energetyczne?
 • Koszt egzaminu to 10% najniższej krajowej ogłoszonej w danym roku
 1. Czy z uprawnieniami elektrycznymi mogę działać przy fotowoltaice ?
 • Do odbioru instalacji fotowoltaicznej wystarczą uprawnienia elektryczne z odpowiednimi zakresami i punktami. Zauważono, że tzw. uprawnienia OZE UDT są wymagane podczas przetargów. Są to jednak wewnętrzne wymagania zamawiającego
 1. W książeczce elektrycznej posiadam punkt 10 czynności kontrolno pomiarowe. Czy z tym punktem mogę wykonywać pomiary elektryczne?
 • Nie. Aby móc wykonywać pomiary elektryczne należy posiadać zapis w zakresie wykonywanych czynności
 1. Nabyłem uprawnienia za granicą czy są one ważne w Polsce?
 • Prezes URE jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
 1. Czy Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych tzw. SEP ?
 • Tak w kilku wyjątkach:
  ·         w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych
  ·         będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;
 • reprezentujące organy nadzoru
 • prowadzące specjalistyczne prace serwisowe
 1. W jakiej cenie jest szkolenie?

150,00 zł brutto za osobę

Jeśli ta sama osoba przychodzi na 2 dni szkolenia, wówczas za 2 dni płaci 200,00 zł.

 1. W jakiej cenie jest egzamin?

10% najniższej krajowej, czyli do 31.12.2023 kwota 360,00 zł brutto. Eksploatacja i dozór w każdej z grup to 2 oddzielne egzaminy.

 1. Jakie trzeba spełnić wymagania, żeby móc przystąpić do egzaminu?

Należ mieć poświadczone doświadczenie przy urządzeniach energetycznych. Można to poświadczyć starymi uprawnieniami, kierunkowym wykształceniem, oświadczeniem pracodawcy, tytułem mistrza w zawodzie lub zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 1. Czy trzeba mieć eksploatację, żeby móc zdawać na dozór?

Dozór można zdawać nie posiadając wcześniej eksploatacji.

 1. Jaka jest zdawalność?

Zdawalność uzależniona jest od wiedzy kursanta. Dlatego warto zaznaczyć punkty i zakres z którym mieliśmy styczność i ewentualne doświadczenie. 

 1. Kiedy jest egzamin?

Egzamin odbywa się tego samego dnia, w którym jest szkolenia. Zaraz po zakończeniu zajęć. Komisja Egzaminacyjna przychodzi do nas do Ośrodka. Istnieje możliwość podejścia do egzaminu w innym terminie. Zakres egzaminacyjny dostępny jest na 14 dni przed egzaminem. Terminy egzaminów również są zawarte na naszej stronie

Dodatkowo raz w tygodniu,
w piątki organizowane są egzaminy bez wcześniejszego kursu.

 1. Czy można odbyć egzamin online?

Tak, jest zgoda Ustawodawcy na odbycie egzaminu online. Trzeba jednak wówczas dostarczyć do nas do Ośrodka oryginalny wniosek egzaminacyjny i niezbędne dokumenty wymagane prawem.

 1. Czy można odnowić uprawnienia bez egzaminu?

Jedyną możliwością odnowienia uprawnień elektroenergetycznych jest przystąpienie do egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną.

 1. Czy egzamin pomiarowy w elektryce jest dodatkowo płatny?

Nie. Egzamin pomiarowy zawiera się w cenie egzaminu eksploatacyjnego i dozorowego.

20. Nie mam doświadczenia, czy po kursie 1-2 dniowym otrzymam pełną wiedzę dotyczącą elektryki oraz wszelkich instalacji?

Bez  doświadczenia lub wsparcia i przyszłych praktyk. Po jednodniowym kursie elektrycznym nie będziesz pełnoprawnym elektrykiem. Taki krótki kurs może dać podstawową wiedzę i wprowadzić Cię w podstawowe zagadnienia elektryki, ale aby stać się wykwalifikowanym elektrykiem, wymagane jest zdobycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz posiadanie odpowiednich umiejętności praktycznych które nabędziesz w zakładzie pracy lub na praktykach u elektryka. Często przyszli elektrycy uczą się przez dłuższy okres czasu, zdobywając doświadczenie praktyczne. Zakres możliwości zdobycia uprawnień jest bardzo szeroki więc aby zdobyć podstawowe uprawnienia do włączania i konserwacji maszyn i urządzeń czasem wystarczy dodatkowe przeszkolenia u pracodawcy oprócz szkolenia podstawowego w naszym Ośrodku.

21. Jakie są podstawowe dokumenty prawne prawa energetycznego

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 j.t. z późn. zm.) – istotne zmiany:

 • ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1618)
 • ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z 20 maja 2021 r. – (Dz.U. z 2021 r., poz. 1093),

Rozporządzenie MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392).

22. Czy wszyscy pracownicy powinni posiadać uprawnienia elektryczne. Kto nie musi posiadać uprawnień

 • Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwami wydanymi przez komisje kwalifikacyjne.
 • Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji osób bez wymaganych prawem kwalifikacji + zdanie 2 nowela.

Ustawa – Prawo energetyczne

 • Pracodawca może dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, pod nadzorem osoby uprawnionej, osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych:

w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych;

będące uczniami szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przewiduje nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;

reprezentujące organy nadzoru;

23. Czy mogę zatrudniać osoby bez uprawnień?

 • Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwami wydanymi przez komisje kwalifikacyjne.
 • Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji osób bez wymaganych prawem kwalifikacji.
 • Karze pieniężnej podlega ten, kto: zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji (art. 56 ust. 1 pkt 9).

24. Jak długo są archiwizowanie uprawnienia energetyczne

do 2022 roku było to 5 lat. Teraz 10 lat

25. Zgubiłem uprawnienia jak mogę uzyskać wtórnik kwalifikacji energetycznych?

 • zainteresowany składa oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności 

ewentualnie dokonuje zwrotu zniszczonego dokumentu;

26. Czy świadectwo typu D zastępuje E – jest ważniejsze ?

Z punktu widzenia obowiązującego prawa nie ma formalnych podstaw do formułowania tezy o wyższości świadectw typu „D” nad świadectwami typu „E” (działania praktyczne oraz kierowanie innymi osobami).

Ustawodawca nie wprowadził rozróżnienia hierarchicznego tych dwóch rodzajów świadectw, nie ma także między nimi korelacji, zgodnie z którą konieczne byłoby uzyskanie świadectw typu „E” zanim otrzymamy świadectwa typu „D”.

Są to dwa niezależne rodzaje świadectw, pozwalające na podejmowanie określonych rodzajów działań.

27. Dawniej były uprawnienia bezterminowe. Czy jakiekolwiek uprawnienia elektryczne czy ciepłownicze, gazowe są bezterminowe?

Poniżej przedstawiamy zmianę prawną która wycofała jakąkolwiek bezterminowość uprawnień energetycznych

 • Rezygnacja z terminowości świadectw kwalifikacyjnych ustawa z 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. , nr Nr 205 poz. 1208):
 • ustawa COVID

  Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 uPe, których ważność wygasa w okresie od dnia 03.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. zachowują ważność do dnia 31.12.2020r.

  • Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 uPe, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania

—————————————————————————————

Fgazy

 1. W jakiej cenie jest szkolenie na f-gazy

1415,00 zł brutto. Cena zawiera koszt szkolenia, egzaminu i wydania uprawnień z UDT

 1. Gdzie zrobić certyfikat przedsiębiorcy na f-gazy?

Certyfikat przedsiębiorcy robi się bezpośrednio w Urzędzie Dozoru Technicznego

 1. Czy trzeba mieć lutowanie i napełnianie butli, żeby uzyskać certyfikat przedsiębiorcy na f-gazy?

Aby uzyskać certyfikat przedsiębiorcy trzeba mieć certyfikat personalny, sprzęt wskazany w Rozporządzeniu oraz procedury sprawozdawczości. Urząd Dozoru Technicznego nie może wymagać posiadania certyfikatu na lutowanie oraz napełnianie butli.

 1. Czy szkolenie i egzamin można odbyć online?

Szkolenie i egzamin organizujemy tylko stacjonarnie. Nie ma zgody Urzędu Dozoru Technicznego na egzaminy online.

 1. Jak długo trwa szkolenia f-gazy?

Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych, które realizujemy w 2 dni.

 1. Czy certyfikat na lutowanie jest w cenie?

Certyfikat na lutowanie jest dodatkowo płatny. 

 1. Kiedy i gdzie jest egzamin?

Egzamin odbywa się u nas w Ośrodku, drugiego dnia, zaraz po zakończeniu szkolenia.

 1. Czy uprawnienia są terminowe?

Certyfikat personalny wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego jest bezterminowy.

 1. Czy robimy szkolenie w innych miastach oprócz Bydgoszczy?

Szkolenia dla pojedynczych osób organizowane są tylko w Bydgoszczy. Istnieje możliwości zorganizowania szkolenia indywidualnego u Klienta dla grupy min. 10 osób.

 1. Czy można podejść do samego egzaminu na F-gazy?

Tak, można podejść do samego egzaminu

 1. Jaka jest zdawalność?

Zdawalność jest wysoka, ale nie gwarantujemy 100%

 1. Ile kosztuj egzamin?

700,00 zł brutto. Cena zawiera koszt egzaminu i wydania uprawnień z Urzędu Dozoru Technicznego

 1. Co mogę robić posiadając certyfikat personalny?

Posiadając certyfikat personalny można instalować, konserwować, serwisować, naprawiać i likwidować stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pomp ciepła oraz agregaty chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzyskiwać fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła u siebie w domu i na terenie własnej Firmy. Aby świadczyć usługi na zewnątrz należy posiadać certyfikat przedsiębiorcy.

 

—————————————————————————————

 

Pytania i odpowiedzi na wózek widłowy

WÓZKI WIDŁOWE I SPECJALIZOWANE

 1. Ile trwa kurs ? Jak długo trwa kurs? W jakich godzinach odbywa się kurs?

Kurs trwa  2 dni szkoleniowe pod względem teorii – głównie są to dwa czwartki pod rząd w godzinach 9:00-14:00, praktyka odbywa się w grupach 3 osobowych zapisujemy na 1,5 h w ciągu tygodnia lub w soboty godziny 8:00-16:00

Kursant otrzymuje dodatkowo:
– zakres pytań i odpowiedzi przy części praktycznej z rozrysowaną budową naszego wózka
– zakres pytań teoretycznych
– platformę elektroniczną do rozwiązywania testów z telefonu
– filmy doszkalające i powtórkowe

 1. Chciałbym zapisać się na kurs proszę mi o nim opowiedzieć

Kurs odbywa się w ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Godziny oraz dni szkoleniowe są z góry ustalone- proszę spojrzeć w kalendarz szkoleń na stronie bądź skontaktować się z biurem- zwykle są to godziny 9:00-14:00 w czwartki , na praktyczna część umawiamy się na pierwszych zajęciach teoretycznych – z każdym kursantem i indywidualnie

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na pierwsze zajęcia, w celu uzupełnienia dokumentów do zgłoszenia.

W celu zapisania się na wybrany kurs prosimy o wypełnienie danych przez stronę internetową lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego- obowiązują wcześniejsze zapisy.

 1. Ile kosztuje kurs?

IWJO – wózek specjalizowany, z wysięgnikiem, np.: uprawnienia Manitou, EKS, JCB Teletruck, etc. szkolenie 800 + egzamin UDT 237,98 zł brutto od osoby

IIWJO : wózek czołowy, podnośnikowy, spalinowy, zwykły szkolenie 600 + egzamin UDT 237,98 zł brutto od osoby

 1. Ile kosztuje egzamin?

237,98 zł brutto

 1. Jak wygląda egzamin?

Egzamin UDT: Egzamin Państwowy – składa się z 2 części – test 15 pytań z puli około 250, na 11 trzeba odpowiedzieć poprawnie, aby zaliczyć tą część egzaminu , druga część egzaminu to pytania dotyczące codziennej eksploatacji sprzętu- np. pokazanie dokumentacji sprzętu- forma ustna oraz wykonanie zadania praktycznego.

 1. Czy egzamin jest w cenie?

Cena egzaminu – 237,98 zł od uprawnień

 1. Kiedy najbliższy termin 

Egzamin UDT wyznaczony jest w ciągu 30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia/ zgłoszenia kursanta do UDT. Okres oczekiwania około miesiąc/1,5 miesiąca

 1. Co jeśli nie zdam egzaminu?

Egzamin poprawkowy ponowne zgłoszenie- powtarzana całość egzaminu – koszt 300 zł, osoby prywatne mogą zgłosić się indywidualnie na poprawkę w biurze, natomiast jeśli płatnikiem jest Firma- prosimy o kontakt z Firmy w celu zgłoszenia i wyrażenia zgody na wystawienie faktury za poprawkę. Uwaga egzamin znów wyznaczany przez UDT  w ciągu 30 dni roboczych

 1. W jakim terminie wyznaczony jest egzamin?

Egzamin jest wyznaczany w ciągu 30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia kursu- dzień wypełnienia dokumentów- Nasi pracownicy otrzymują informację około tygodnia przed egzaminem UDT i informują osoby prywatne sms, jeśli Firma zgłaszała uczestnika- mailowo.

 1. Jak często odbywają się zajęcia?

3-4 kursów miesięcznie

 1. Gdzie odbywają się zajęcia ?

Dla osób prywatnych w Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada aktualne badania UDT oraz dziennik konserwacji wózka

 1. Gdzie odbywa się egzamin?

Dla osób prywatnych w Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada aktualne badania UDT oraz dziennik konserwacji wózka

 1. Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne odbywają się wózku i placu manewrowym w ODEKA SIMP, w tym samym miejscu i na tym samym sprzęcie odbędzie się egzamin UDT. Na zajęciach praktycznych ćwiczymy przejazd toru, na pierwszych zajęciach teoretycznych zapisujemy już na pierwsze praktyki kursantów – czas 1,5 h –  grupa 3 osób- do wykorzystania są 3 takie spotkania w standardowej cenie.

 1. Jak zapisać się na egzamin poprawkowy?

Telefonicznie, mailowo, osobiście w ODEKA lub przez Firmę- jeśli będzie płatnikiem.

Koszt 300 zł

 1. Jak długo ważne są uprawnienia?

Wózek zwykły, czołowy 10 lat

Wózek specjalizowany, z wysięgnikiem 5 lat

 1. Czy opłata egzaminacyjna przepada jeśli nie pojawię się na egzaminie?

Tak, jeśli egzamin został potwierdzony – zmiany można dokonać na 3 dni robocze przed egzaminem UDT.

17. Nie przedłużyłem uprawnień UDT co teraz ?
Jak odnowić uprawnienia UDT na wózki, podesty suwnice ?

Uprawnienia UDT wydane bezterminowo straciły ważność z dniem 31.12.2023.
Aby odnowić uprawnienia do obsługi i konserwacji należy przejść ponownie egzamin UDT.
Jak to zrobić. 
Egzamin znacznie  różni się od tego sprzed kilku lat.
Dlatego warto przejść doszkolenie jednodniowe podczas którego omawiamy zagadnienia egzaminacyjne. Następnie Ośrodek zgłasza uczestnika do egzaminu UDT

—————————

SUWNICE/ PODESTY/ ŻURAWIKI- ŻURAWIE STACJONARNE/ ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE -HDS

 1. Ile trwa kurs ? Jak długo trwa kurs? W jakich godzinach odbywa się kurs?

Kurs trwa 2 dni szkoleniowe pod względem teorii i praktyki – głównie są to dwa dni wyznaczone w godzinach  9:00-14:00 w ciągu 2-3 tygodni

 1. Chciałbym zapisać się na kurs UDT proszę mi o nim opowiedzieć

Kurs odbywa się w ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Godziny oraz dni szkoleniowe są z góry ustalone- proszę spojrzeć w kalendarz szkoleń na stronie bądź skontaktować się z biurem- zwykle są to godziny 9:00-14:00 w dni robocze, pierwszego dnia odbywa się część teoretyczna, natomiast drugiego dnia przerabiane są testy pojawiające się na egzaminie UDT oraz część praktyczna

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na pierwsze zajęcia, w celu uzupełnienia dokumentów do zgłoszenia.

W celu zapisania się na wybrany kurs prosimy o wypełnienie danych przez stronę internetową lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego- obowiązują wcześniejsze zapisy.

 1. Ile kosztuje kurs

Suwnica oraz wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, szkolenie 600 + egzamin UDT 237,98 zł brutto od osoby

Podest, zwyżka, wózki podnośnikowe szkolenie 600 + egzamin UDT 237,98 zł brutto od osoby

Żurawiki stacjonarne- wycena indywidualna prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

HDS, żuraw przewoźny i przenośny – szkolenie 700 + egzamin UDT 237,98 zł brutto od osoby

 1. Ile kosztuje egzamin?

237,98 zł brutto

 1. Jak wygląda egzamin?

Egzamin UDT: Egzamin Państwowy – składa się z 2 części – test 15 pytań z puli około 250, na 11 trzeba odpowiedzieć poprawnie, aby zaliczyć tą część egzaminu , druga część egzaminu to pytania dotyczące codziennej eksploatacji sprzętu- np. pokazanie dokumentacji sprzętu- forma ustna oraz wykonanie zadania praktycznego.

 1. Czy egzamin jest w cenie?

Cena egzaminu – 237,98 zł od uprawnień

 1. Kiedy najbliższy termin  – to będzie zaciągał z systemu

Egzamin UDT wyznaczony jest w ciągu 30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia/ zgłoszenia kursanta do UDT. Okres oczekiwania około miesiąc/1,5 miesiąca

 1. Co jeśli nie zdam egzaminu?

Egzamin poprawkowy ponowne zgłoszenie- powtarzana całość egzaminu – koszt 300 zł, osoby prywatne mogą zgłosić się indywidualnie na poprawkę w biurze, natomiast jeśli płatnikiem jest Firma- prosimy o kontakt z Firmy w celu zgłoszenia i wyrażenia zgody na wystawienie faktury za poprawkę. Uwaga egzamin znów wyznaczany przez UDT  w ciągu 30 dni roboczych

 1. W jakim terminie wyznaczony jest egzamin?

Egzamin jest wyznaczany w ciągu 30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia kursu- dzień wypełnienia dokumentów- Nasi pracownicy otrzymują informację około tygodnia przed egzaminem UDT i informują osoby prywatne sms, jeśli Firma zgłaszała uczestnika- mailowo.

 1. Jak często odbywają się nowe kursy?

1-2 kursów miesięcznie

 1. Gdzie odbywają się zajęcia ?

Dla osób prywatnych w Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada aktualne badania UDT oraz dziennik konserwacji sprzętu

 1. Gdzie odbywa się egzamin?

Dla osób prywatnych w Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada aktualne badania UDT oraz dziennik konserwacji wybranej maszyny

 1. Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne odbywają się na urządzeniu, na którym również będzie zdawany egzamin UDT. Praktyki odbywają się w ciągu drugiego dnia szkolenia.

 1. Jak zapisać się na egzamin poprawkowy?

Telefonicznie, mailowo, osobiście w ODEKA lub przez Firmę- jeśli będzie płatnikiem.

Koszt 300 zł

 1. Jak długo ważne są uprawnienia?

Suwnica oraz wciągniki i wciągarki-  10 lat

Podest, zwyżka- 5 lat

HDS- żuraw przenośny- 10 lat

Żurawiki stacjonarne – 10 lat

 1. Czy opłata egzaminacyjna przepada jeśli nie pojawię się na egzaminie?

Tak, jeśli egzamin został potwierdzony – zmiany można dokonać na 3 dni robocze przed egzaminem UDT.

17. Czy są jakieś wyjątki przy których urządzeniach nie są wymagane uprawnienia

Poz. 1–3 nie dotyczą urządzeń technicznych:
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.
Poz. 4–11 nie dotyczą urządzeń technicznych:
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób.

a odnosimy się do:
1.  Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

2 Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego
przeznaczenia

3 Żurawie stacjonarne 

Żurawie przewoźne i przenośne
(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
Żurawie samojezdne
(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
Żurawie szynowe 
Żurawie wieżowe i szybkomontujące
(uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
Żurawie pokładowe
Żurawie pływające
(uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)

4  Układnice 


5  Wyciągi towarowe


6  Wyciągi statków |

7  Podesty ruchome stacjonarne
Podesty ruchome wiszące
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
Podesty ruchome masztowe
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
Podesty ruchome przejezdne
Podesty na pojazdach kolejowych

8. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem

podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe
z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną
wraz z ładunkiem
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

9 Dźwigi budowlane

(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz
wyciągów towarowych)
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
(uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz
dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)

10  Dźwignice linotorowe


KOPARKA/ ŁADOWARKA I KOPARKO-ŁADOWARKA

 1. Ile trwa kurs ? Jak długo trwa kurs? W jakich godzinach odbywa się kurs?

Kurs weekendowy.

3-4 piątki pod rząd godziny 13:00-17:00 oraz  soboty w godzinach 9:00-17:00

 1. Chciałbym zapisać się na kurs proszę mi o nim opowiedzieć

Kurs odbywa się w ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz, praktyki u Nas w ODEKA lub w obrębie/okolicach Bydgoszczy – zależne od dostępności maszyn

Godziny oraz dni szkoleniowe są z góry ustalone- proszę spojrzeć w kalendarz szkoleń na stronie bądź skontaktować się z biurem- zwykle są to weekendy – piątki godziny 13:00-17:00 oraz soboty godziny 9:00-17:00, kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej- można też część teoretyczna odbyć w formie zdalnej nauki- wysyłamy filmy nagraniowe.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na pierwsze zajęcia, w celu uzupełnienia dokumentów do zgłoszenia.

W celu zapisania się na wybrany kurs prosimy o wypełnienie danych przez stronę internetową lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego- obowiązują wcześniejsze zapisy.

 1. Ile kosztuje kurs

Koparko-ładowarka kl. III, wszystkie 1900 zł brutto (cena z egzaminem)

 PAKIET! Robiąc uprawnienia można obsługiwać:  mini-koparki do 4 ton, mini-ładowarki do 8 ton, koparko spycharki -wszystkie i koparko-ładowarki wszystkie

Koparka kl. III,  – do 25 ton 1900 zł brutto (cena z egzaminem)

Koparka kl. III i kl. I – wszystkie  2600 zł brutto (cena z egzaminem)

Ładowarka kl. III – do 20 ton 1900 zł brutto (cena z egzaminem)

Ładowarka kl. III i kl. I – wszystkie  2600 zł brutto (cena z egzaminem)

 1. Ile kosztuje egzamin?

350 zł brutto

 1. Jak wygląda egzamin?

Egzamin WIT- SIEĆ ŁUKASIEWICZ Egzamin Państwowy – składa się z 2 części –PIERWSZA część egzaminu to pytania dotyczące codziennej eksploatacji sprzętu – otrzymuje się 2 pytania- np. pokazanie przy maszynie elementu np. koparki- forma ustna oraz wykonanie zadania praktycznego, druga część to pytania teoretyczne dotyczące ogólnej wiedzy na temat maszyn budowlanych- 6 pytań na 4 trzeba odpowiedzieć poprawnie, aby zaliczyć egzamin

 1. Czy egzamin jest w cenie?

Tak cena egzaminu jest w cenie kursu

 1. Kiedy najbliższy termin  – to będzie zaciągał z systemu

Najbliższy planowany egzamin – (emailowo lub telefonicznie) potwierdzony egzamin zostanie w połowie kursu

 1. Co jeśli nie zdam egzaminu?

Egzamin poprawkowy ponowne zgłoszenie-– koszt 350 zł, osoby prywatne mogą zgłosić się indywidualnie na poprawkę w biurze, natomiast jeśli płatnikiem jest Firma- prosimy o kontakt z Firmy w celu zgłoszenia i wyrażenia zgody na wystawienie faktury za poprawkę o terminie egzaminu zostaną Państwo poinformowani przez pracownika działu

Jeśli kursant zaliczył część praktyczną egzaminu i nie zaliczył drugiej część powtarza tylko cześć teoretyczną

 1. W jakim terminie wyznaczony jest egzamin?

Egzamin jest planowany przez pracownika Ośrodka, potwierdzenie terminu egzaminu przez WIT- Sieć Łukasiewicz następuje tydzień przez egzaminem- może zostać przesunięty o 1-2 tygodnie niż zaplanowany termin.

 1. Jak często odbywają się zajęcia?

1 kurs na 2 miesiące

 1. Gdzie odbywają się zajęcia?

Dla osób prywatnych teoria- Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz oraz praktyka- w obrębie Bydgoszczy lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada wymaganą  maszynę odpowiednią pod egzamin Państwowy

 1. Gdzie odbywa się egzamin?

Dla osób prywatnych teoria- Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz oraz praktyka- w obrębie Bydgoszczy lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada wymaganą  maszynę odpowiednią pod egzamin Państwowy

 1. Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne odbywają się na urządzeniu, na którym również odbędzie się egzamin. Praktyki wstępne są to 3 dni szkoleniowe – zwykle w weekendy-  umawiamy się z kursantem indywidualnie. Podczas spotkań oceniamy na jakim poziomie umiejętności praktycznych jest kursant
i ustalamy co dalej.

 1. Jak zapisać się na egzamin poprawkowy?

Telefonicznie, mailowo, osobiście w ODEKA lub przez Firmę- jeśli będzie płatnikiem.

Koszt 350 zł

 1. Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia na maszyny budowlane są bezterminowe- na całe życie

 1. Czy opłata egzaminacyjna przepada jeśli nie pojawię się na egzaminie?

Tak, jeśli egzamin został potwierdzony – zmiany można dokonać na 3 dni robocze przed egzaminem – gdy zostaje uczestnik poinformowany o godzinie egzaminu.

———————————-

PRZĘTY BUDOWLANE JAK WALEC, SPYCHARKA, INNE

 1. Ile trwa kurs ? Jak długo trwa kurs? W jakich godzinach odbywa się kurs?

Kurs weekendowy.

3-4 piątki pod rząd godziny 13:00-17:00 oraz soboty w godzinach 9:00-17:00

 1. Chciałbym zapisać się na kurs proszę mi o nim opowiedzieć

Kurs odbywa się w ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz, praktyki u Nas w ODEKA lub w obrębie/okolicach Bydgoszczy – zależne od dostępności maszyn

Godziny oraz dni szkoleniowe są z góry ustalone- proszę spojrzeć w kalendarz szkoleń na stronie bądź skontaktować się z biurem- zwykle są to weekendy – piątki godziny 13:00-17:00 oraz soboty godziny 9:00-17:00, kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej- można też część teoretyczna odbyć w formie zdalnej nauki- wysyłamy filmy nagraniowe.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na pierwsze zajęcia, w celu uzupełnienia dokumentów do zgłoszenia.

W celu zapisania się na wybrany kurs prosimy o wypełnienie danych przez stronę internetową lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego- obowiązują wcześniejsze zapisy.

 1. Ile kosztuje kurs

Klasa III lub sama klasa II – 2000 zł brutto

Klasa III i klasa I – 3000 zł brutto

 1. Ile kosztuje egzamin?

350 zł brutto

 1. Jak wygląda egzamin?

Egzamin WIT- SIEĆ ŁUKASIEWICZ Egzamin Państwowy – składa się z 2 części –PIERWSZA część egzaminu to pytania dotyczące codziennej eksploatacji sprzętu – otrzymuje się 2 pytania- np. pokazanie przy maszynie elementu np. koparki- forma ustna oraz wykonanie zadania praktycznego, druga część to pytania teoretyczne dotyczące ogólnej wiedzy na temat maszyn budowlanych- 6 pytań na 4 trzeba odpowiedzieć poprawnie, aby zaliczyć egzamin

 1. Czy egzamin jest w cenie?

Tak cena egzaminu jest w cenie kursu

 1. Kiedy najbliższy termin  – to będzie zaciągał z systemu

Najbliższy planowany egzamin – 04.08.2023 r – potwierdzony egzamin zostanie w połowie kursu

 1. Co jeśli nie zdam egzaminu?

Egzamin poprawkowy ponowne zgłoszenie-– koszt 350 zł, osoby prywatne mogą zgłosić się indywidualnie na poprawkę w biurze, natomiast jeśli płatnikiem jest Firma- prosimy o kontakt z Firmy w celu zgłoszenia i wyrażenia zgody na wystawienie faktury za poprawkę o terminie egzaminu zostaną Państwo poinformowani przez pracownika działu

Jeśli kursant zaliczył część praktyczną egzaminu i nie zaliczył drugiej część powtarza tylko cześć teoretyczną

 1. W jakim terminie wyznaczony jest egzamin?

Egzamin jest planowany przez pracownika Ośrodka, potwierdzenie terminu egzaminu przez WIT- Sieć Łukasiewicz następuje tydzień przez egzaminem- może zostać przesunięty o 1-2 tygodnie niż zaplanowany termin.

 1. Jak często odbywają się zajęcia?

1 kurs na 2-3 miesiące

 1. Gdzie odbywają się zajęcia ?

Dla osób prywatnych teoria- Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz oraz praktyka- w obrębie Bydgoszczy/ Inowrocławia lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada wymaganą  maszynę odpowiednią pod egzamin Państwowy

 1. Gdzie odbywa się egzamin?

Dla osób prywatnych teoria- Ośrodku ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, Bydgoszcz oraz praktyka- w obrębie Bydgoszczy lub na terenie całej Polski w Firmie posiadającej własny sprzęt, który posiada wymaganą  maszynę odpowiednią pod egzamin Państwowy

 1. Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne odbywają się na urządzeniu, na którym odbędzie się egzamin. 

14.Jak zapisać się na egzamin poprawkowy?

Telefonicznie, mailowo, osobiście w ODEKA lub przez Firmę- jeśli będzie płatnikiem.

Koszt 350 zł

 1. Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia na maszyny budowlane są bezterminowe- na całe życie

 1. Czy opłata egzaminacyjna przepada jeśli nie pojawię się na egzaminie?

Tak, jeśli egzamin został potwierdzony – zmiany można dokonać na 3 dni robocze przed egzaminem – gdy zostaje uczestnik poinformowany o godzinie egzaminu.


Spawanie

 1. Ile trwa kurs spawania?

Kurs spawania trwa 2 tygodnie (od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 lub 15-20)

Kurs weekendowy trwa 5 tygodni (soboty w godz. 8-16)

 1. Ile kosztuje kurs spawania?

Szkolenie podstawowe (spawanie pachwinowe blach, stal czarna, jedną metodą) to koszt 2400 zł.

Koszt szkolenia zależy od wybranych metod oraz parametrów spawania i ustalany jest indywidualnie z każdym kursantem w zależności od jego potrzeb.

 1. Jakie uprawnienia otrzymam po szkoleniu?

Po szkoleniu i egzaminie spawacza kursant uzyskuje uprawnienia zgodne z wybranym zakresem szkolenia i egzaminu, które wydaje jednostka certyfikująca TUV SUD / SGS.

 1. Jak często odbywają się szkolenia spawalnicze?

Szkolenia realizowane są średnio raz w miesiącu. W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem tworzymy dodatkowe grupy szkoleniowe.

Szkolenia weekendowe realizowane są raz na kwartał.

 1. Czy na jednym kursie można uczyć się spawać tylko jedną metodą? 

Nie. W trakcie kursu można realizować więcej niż jedną metodę spawania. Zalecamy, aby osoby początkujące rozpoczynały naukę od pojedynczej metody aby wyćwiczyć rękę i nabrać odpowiednich nawyków a potem stopniowo nabywać umiejętności spawania w kolejnych metodach.   

6. Na ile lat wydawane są uprawnienia? 

Certyfikat spawacza ważny jest przez 3 lata od chwili wydania.

7. Kończy mi się ważność uprawnień jak je odnowić? 

Aby odnowić uprawnienia należy przystąpić do odnowienia egzaminu praktycznego w naszym ośrodku i przygotować, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, próbkę egzaminacyjną odpowiadającą zakresowi posiadanych uprawnień. O odnowieniu uprawnień mówimy w przypadku ciągłości ważności certyfikatu.

4. Ile kosztuje odnowienie uprawnień? 

Odnowienie uprawnień to koszt:  

400 zł – spoiny pachwinowe 

700 zł – spoiny doczołowe 

800 zł – spoiny pachwinowe i doczołowe na jednym certyfikacie

5. Jak wygląda egzamin spawacza? 

Egzamin praktyczny polega na przygotowaniu, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, próbki egzaminacyjnej odpowiadającej wybranemu zakresowi egzaminu. Przygotowana próbka poddawana jest badaniom laboratoryjnym. Pozytywne wyniki badań dają podstawę do otrzymania uprawnień spawacza. Egzamin teoretyczny nie jest wymagany przez jednostkę certyfikującą.

6. Jak długo czeka się na wydanie uprawnień? 

Czas oczekiwania na certyfikat spawalniczy to średnio około 4-6 tygodni od chwili przygotowania próbki egzaminacyjnej.

7. Czy po szkoleniu otrzymam książeczkę spawacza?
Książeczka spawacza wydawana jest tylko osobom zainteresowanym, za dodatkową opłatą. Koszt wydania książeczki to 100 zł. 

8.Mam już książeczkę spawacza. Czy po szkoleniu i egzaminie otrzymam odpowiedni wpis? 

Tak. Osoby posiadające książeczkę spawacza, otrzymają wpis o ukończeniu kursu i/lub zdaniu egzaminu.  

 1. Jakie warunki trzeba spełnić żeby wziąć udział w szkoleniu?  

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć ukończone 18lat, posiadać stan zdrowia pozwalający na realizację kursu.

10. Co zabrać ze sobą na szkolenie? 

Kursantom zapewniamy odzież roboczą, zatyczki do uszu i rękawice spawalnicze. Do dyspozycji kursantów w trakcie szkolenia/egzaminu są także przyłbice samozaciemniające.  

Kursant powinien zabrać ze sobą na szkolenie obuwie robocze.  

 1. Umiem spawać ale nie posiadam uprawnień. Czy mogę przystąpić do samego egzaminu? 

Tak. Osoby posiadające umiejętność spawania, które chciałyby zdobyć odpowiednie uprawnienia mogą przystąpić do samego egzaminu. 

 1. Jaki jest koszt egzaminu dla osób niebędących uczestnikami kursu? 

Kosz egzaminu to: 

spoiny pachwinowe – 800 zł 

spoiny doczołowe 1000 zł 

spoiny pachwinowe i doczołowe na jednym certyfikacie – 1100 

 

 1. Czy na kursie otrzymam materiały szkoleniowe?  

Każdy kursant rozpoczynający szkolenie w ODEKA Simp zostaje wyposażony w pakiet spawacza zawierający:  

Materiały szkoleniowe, Rękawice spawalnicze, odzież roboczą z logo ODEKA Simp, zatyczki do uszu. 

 

 1. Czy w trakcie trwania kursu mogę rozszerzyć zakres szkolenia?  

Tak. W trakcie realizacji szkolenia, po konsultacji z trenerem, można rozszerzyć zakres szkolenia o kolejne poziomy/metody.  

 1. Jak wygląda szkolenie spawalnicze?  

Szkolenie składa się z 2 części. Pierwsza część to część teoretyczna – kursanci zostają zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zasad bhp,  procesu spawania, metod spawania, rodzajów urządzeń wykorzystywanych do spawania, rodzaju stali itp. Druga część szkolenia to część praktyczna. Kursanci przystępują do nauki spawania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.  

 1. Jak liczna jest grupa szkoleniowa? 

Spawalnia wyposażona jest w 6 stanowisk do spawania. Na każdym stanowisku mogą pracować jednocześnie maksymalnie 2 osoby, w związku z tym grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 12 osób.   

 1. Zgubiłem/łam posiadany certyfikat, czy mogę otrzymać jego duplikat?  

Tak. Koszt wydania duplikatu uprawnień to 220 zł/cert.  

 1. Czy osoby w starszym wieku i kobiety również mogą brać udział w szkoleniu.  

Tak. Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą posiąść wiedzę i umiejętność spawania, niezależnie od wieku czy płci.  

 1. Nie wiem jaką metodę spawania wybrać na początek. Czy otrzymam pomoc w wyborze? 

Tak. Jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia doświadczeni instruktorzy przeprowadzą konsultacje, pozwalające kursantowi dostosować do swoich potrzeb odpowiednią metodę spawania.  

 

 1. Chcę pracować jako spawacz za granicą. Czy zdobyte uprawnienia będą ważne poza granicami Polski?  

Tak. Certyfikat spawacza wydawany jest przez międzynarodową jednostkę certyfikującą w 4 językach: niemieckim, polskim, angielskim i francuskim.