środa, kwiecień 01, 2020

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu którego celem jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa -uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

 Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych

Wymagania dla uczestników:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
- tytuł mistrza w zawodzie lub
- dyplom studiów wyższych

Cena - 750 zł obejmuje:
- szkolenie zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty
- przeprowadznienie egzaminu
- wydanie zaświadczeń
- materiały dydaktyczne

Kurs prowadzony jest w systemie dziennym

Zapisy przyjmujemy telefonicznie w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, lub przez formularz zgłoszeniowy.

 


 

 

Tematy miekkich kursów mogą być uzupełnieniem kursów zawodowych:


Aktywizacja społeczna

W ramach zajęć z aktywności społecznej przedstawiamy Państwu poniżej treningi, warsztaty, których celem będzie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności interpersonalnych umożliwiające aktywizację zawodową.

„ Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

 
Trening interpersonalny -
Celem jest poznanie siebie, rozwijanie wrażliwości w kontaktach z innymi ludźmi, uświadomienie sobie własnych potrzeb dotyczących relacji, rozpoznanie schematów postępowania i ich zmiana.
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka:
trening jest intensywnym doświadczeniem grupowym opartym na dynamice procesów zachodzących we wzajemnych interakcjach uczestników.

Podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych - Celem jest przede wszystkim wzmacnianie samooceny, dostarczenie wiedzy oraz wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu. 
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka: umiejętność rozmawiania, słuchania innych, radzenia sobie ze stresem, nazywania i wyrażania emocji, asertywności, samopoznania, poczucia wartości, umiejętności pracy w zespole, kształtowania aktywności prospołecznej.

Warsztat psychoedukacyjny - Celem jest zmiana postaw i zachowań. Zdobyta w wyniku edukacji wiedza na temat zaburzeń zmniejsza lęk, poczucie winy i dezorganizację. Podstawowym zadaniem psychoedukacji jest uczenie radzenia sobie
z objawami pozytywnymi, negatywnymi a także z codziennymi problemami.
Dla kogo:
dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo.
Tematyka: podyktowana potrzebami grupy ( proces dynamiczny ) dotyczy m.in.: integracji, komunikacji, złości, agresji, przemocy, poznania siebie – wzmocnienie poczucia własnej wartości,
wyznaczania granic – asertywności, radzenie sobie ze stresem.

Trening komunikacji - Celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się interpersonalnego oraz wywieranie wpływu społecznego.
Do k
ogo: młodzież i dorośli.
Tematyka:
wszystko co powinniśmy wiedzieć o komunikacji (komunikat typu „ja”, komunikacja
werbalna i niewerbalna, jednostronna i dwustronna, bariery komunikacyjne), aktywne słuchanie, wyrażanie uczuć 

Trening radzenia sobie ze stresem „Pokonaj swój stres” - Celem jest nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu.
Do kogo:
młodzież i dorośli.
Tematyka: definicja stresu, samoocena poziomu stresu, rozpoznanie sytuacji stresowych, przyczyny
stresu ( zależnie i niezależnie od nas ), techniki radzenia sobie ze stresem.

Trening asertywności - Celem jest praca nad zmianami w zachowaniu w sytuacjach społecznych i intymnych.
Dla kogo: dla dorosłych.
Tematyka: ogólna analiza zachowań określania własnego zakresu nieasertywności, ćwiczenia
zachowań asertywnych w różnych zakresach, prace z monologiem wewnętrznym, asertywność w kontaktach intymnych, problematyka poczucia winy, wstydu i krzywdy.

Samokreacja - „Poznać, polubić siebie” - Celem jest podniesienie własnej wartości poprzez poznanie samego siebie.
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka: praca nad osiągnięciem adekwatnej oceny, twoje mocne i słabe strony, ocena relacji
z innymi, techniki umożliwiające poprawę i podniesienie samooceny.

Autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku - Celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez kreowanie siebie.
Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli.
Tematyka: wiedza z zakresu autoprezentacji tworzenia pozytywnego obrazu siebie poprzez
zewnętrzność ( niewerbalność – wizualizacja ) oraz przekaz werbalny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztat aktywizacji zawodowej
- Aktywizacja zawodowa
-
Warsztaty aktywizujące
Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do poruszania się na otwartym
rynku pracy.
Do kogo: dorośli.
Tematyka: samoocena umiejętności i preferencji autoprezentacji z elementami mowy ciała, cv,
list motywacyjny – wstępne kroki ku wymarzonej posadzie, stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy.
- Indywidualne poradnictwo oraz planowanie kariery zawodowej
Celem jest ukierunkowanie uczestników na rozwój ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier, które przeszkadzają
w optymalnym rozwoju.
Do kogo: młodzież i dorośli.
Tematyka: wsparcie w poruszaniu na rynku pracy, wyznaczanie celów i prowadzących do niego
alternatywnych dróg, poznawanie swoich mocnych i słabych stron ( IPD ), tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Ty masz wpływ na swoją przyszłość - „Zawodowy drogowskaz”
Celem jest pomoc w wybraniu dla Siebie zawodu, wyznaczaniu kierunku planowania własnej kariery zawodowej, co w późniejszym efekcie pozwoli czerpać satysfakcję z życia zawodowego tym bardziej, iż wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowa decyzja ale jako ciąg decyzji, który zaczyna się e wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie.
Dla kogo: młodzież szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych:
- trzyletnich liceów ogólnokształcących
- trzyletnich liceów profilowanych
Tematyka: integracja, identyfikacja – moje uzdolnienia, predyspozycje i talenty, określenie własnych zainteresowań, moje cechy osobowości, moje aspiracje, ambicje; rodzaje pracy ( związane z ludźmi, zwierzętami, danymi i przedmiotami ); charakterystyka poszczególnych zawodów:
- zadania i czynności
- środowisko pracy
- wymagania zawodu
- informacje o rynku pracy
- kształcenie;

IPD z warsztatem poszukiwania pracy
Celem jest:
- identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości,
- nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
- nabycie nowych kompetencji ( szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe ),
- podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy( samozatrudnienie ).
Dla kogo: młodzież szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych:
- trzyletnich liceów ogólnokształcących
- trzyletnich liceów profilowanychi dorosłych.
Tematyka: Etapy IPD:

Etap I - praca z doradcą zawodowym obejmować będzie proces doradczy, w wyniku którego nastąpi:

identyfikacja oczekiwań beneficjenta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez klienta.
a) analiza potrzeb beneficjenta ( spotkanie indywidualne ) - ok. 2 godzin
b) indywidualna ocena zawodowa i „ Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania” ( spotkanie indywidualne ) około 2 godzin.

Etap II - warsztat poszukiwania pracy ( załącznik nr 2 – program ) 30 godzin.

Etap III - bilans uczestnictwa w Projekcie ( spotkanie indywidualne ) ok. 3 godzin.

Kreowanie właściwej postawy wobec siebie, innych ludzi i świata - Celem jest określanie zdolności i mocnych stron, pomoc i wsparcie przy podejmowaniu decyzji związanych z dalszym rozwojem zawodowym i osobistym, kształcenie pozytywnej postawy wobec siebie, określenie własnych atutów zawodowych- mocnych stron, umiejętności, predyspozycji osobowościowych, rozwijanie postawy asertywnej w procesie budowania siatki kontaktów, przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych związanych z funkcjonowaniem w rodzinie, na wyższych uczelniach i w pracy zawodowej.
Do kogo: młodzież.
Tematyka: budowanie planu życiowego ( życie osobiste i zawodowe; cele doraźne i odległe);
Wybór kierunku kształcenia / pracy zawodowej – rozpoznanie predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, motywy wyboru zawod

Poszukiwanie pracy ( źródła informacji o ofertach pracy, list motywacyjny, curriculum vitae, rozmowa kwalifikacyjna ), poszerzanie samoświadomości, zwiększanie poczucia własnej wartości, adekwatnej, samooceny.