Odeka.pl

11 listopada 2021

Kurs elektryczny do 1 kV i powyżej 1 kV - grupa I

Kurs elektryka, szkolenie na uprawnienia energetyczne i elektryczne, w tym pomiary

Tematem szkolenia elektryka instalacji elektrycznych do 1kv będą urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energię elektryczną (w tym laboratorium pomiarów elektrycznych) – ich obsługa, konserwacja, montaż, remonty i prace kontrolno-pomiarowe – czyli eksploatacja i dozór.

Organizujemy kurs elektryka w taki sposób, żeby słuchaczom przekazywać wiedzę w formie teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej prezentujemy kursantom wykłady multimedialne uzupełnione treścią zawartą w skryptach i materiałach pomocniczych. Na ćwiczeniach natomiast słuchacze uczą się praktycznej obsługi urządzeń objętych tematem kursu oraz mają zajęcia w laboratoriach.

Dopasowujemy miejsce, termin oraz tematy szkoleń do potrzeb Państwa firmy!

Po pomyślnie zakończonym kursie elektryka w zakresie uprawnień montażu, obsługi, konserwacji, remontów, kontroli pomiaru w instalacjach do 1 kv zdobyte po egzaminie uprawnienia elektryczne G1 są ważne przez 5 lat – po tym czasie można podejść ponownie do egzaminu albo kursu elektryka połączonego z egzaminem. Właściwą procedurę egzaminacyjną zapewnia działająca u nas Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Gdańsku.

Tematyka zajęć

 1. zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. układy i sieci instalacji elektrycznych
 3. ochrona przeciwporażeniowa i podział
 4. obowiązki osób na stanowiskach E i D
 5. ochrona odgromowa i przepięciowa
 6. zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Kursy elektryczne w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (dwa razy w miesiącu).

Zgłoszenia na egzamin elektryczny lub oferowany kurs przyszły elektryk może dokonać za pośrednictwem:

 • wypełnionego i przesłanego wniosku na e-mail: elektryczne@odeka.pl
 • załączonego poniżej formularza
 • pod numerem telefonu 608 041 101

Kwota za każdy egzamin energetyczny w roku 2021 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 280 zł

Cena za kurs elektryka instalacji elektrycznych do 1kv (potocznie SEP) z uprawnieniem SIMP – cennik

Załącznik z wnioskiem na egzamin Elektryczny SEP, SIMP

Elektryka – Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień

Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające
i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

 

Karta uczestnictwa