Odeka.pl

25 listopada 2021

Kurs i uprawnienia F-gazy

Zapraszamy na kurs  F-gazowy  – dwudniowy teoretyczny, praktyczny kurs z lutowaniem, procedury dla przedsiębiorcy gratis !
Jest to najciekawsza oferta biorąc pod uwagę ilośc przekazanego materiału oraz możlwiości szkolenia z praktykami

Miejsce szkolenia: Budynek ODEKA ul. Toruńska 286 w Bydgoszczy

 

Ośrodek Szkolenia F-gazowego tel. 608 041 101
Szkolenie odbywa się raz w miesiącu (terminy poniżej)

 1. Podstawa prawna:
  Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwisowania, odzysku, likwidacji oraz  kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015 r., a w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 r.
 2. Cena kurs f-gazy ?
  Cena całkowita za szkolenie, egzamin oraz wydanie certyfikatu UDT wynosi 1368 zł brutto.
  Ponadto w cenie wliczony jest catering – obiad oraz sala cateringowa (kawa, woda, ciastka)
 3. Termin szkolenia i egzaminu Fgazy ?
    2 dniowe szkolenie – Egzamin odbywa się drugiego dnia po szkoleniach

  Najbliższy termin szkolenia fgazy ?
  14.11.2021 i 15.11.2021, godz. 9:00 – 15:00 Bydgoszczy

Kolejne terminy:
21.11.2021 godzina 14:00 w Poznaniu
23 i 24.11.2021 godzina 9:00-15:00 w Bydgoszczy
14 i 15.12.2021 godzina 9:00-15:00 w Bydgoszczy

     4. Jaki jest program na F-gazy ?  – Tematy, które są opracowane w materiałach szkoleniowych –  skrypt do pobrania , prezentacja

 • 2-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
 • w pełni wyposażone sale szkoleniowe, materiały i pomoce dydaktyczne
 • egzamin w tym samym miejscu ul. Toruńska 286 w Bydgoszczy

Tematyka kursu F-gazowego:

1

Podstawy termodynamiki

1.01

Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii

1.02

Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary

1.03

Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawid­łowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego

1.04

Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego

1.05

Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi: a) zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe); b) regulatory temperatury i ciśnienia; c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci; d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania; e) zabezpieczenia układu; f) przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora; g) systemy regulacji poziomu oleju; h) zbiorniki czynnika chłodniczego; i) separatory cieczy i oleju

1.06

Znajomość specyficznych zachowań, parametrów fizycznych, rozwiązań, systemów, odchyleń alternatywnych czynników chłodniczych w cyklu chłodzenia i składników do ich stosowania

2

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska

2.01

Podstawowa wiedza z zakresu unijnej i międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

2.02

Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP – Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i stosownych aktów wykonawczych

3

Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania

3.05

Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu

4

Kontrole szczelności

4.01

Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności)

 

w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła

4.02

Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę

4.09

Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia

5

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego

5.07

Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym

5.08

Znajomość wymagań i procedur dotyczących postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, ponownego ich użycia, regeneracji, składowania i transportu

6

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej

6.01

Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem

6.07

Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych

7

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą

7.01

Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych

 

z nieszczelnoś­cią lub związanym z nią wyciekiem

7.09

Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów

 

w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu

 

i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych

8

Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą

8.01

Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz zwią­zanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności

8.10

Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów

 

w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych

9

Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu

9.01

Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie

9.09

Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych

11

Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi

11.01

Znajomość odpowiednich alternatywnych technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi

11.02

Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie wielkości ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej

11.03

Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego

11.04

Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego

12

Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402

12.01

Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych

 

i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska

12.02

Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne

12.03

Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zawierających takie substancje lub gazy

12.04

Oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione

12.05

Zakładanie Kart urządzeń i Kart systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart

12.06

Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy

 

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

12.07

Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklingu,

 

napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz

 

odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych

12.08

Technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów

 

PRAKTYKA

 1. Miejsce szkolenia do wyboru:
  Budynek ODEKA ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz – Parking bezpłatny
  Regionalne Centra Serwisowe
  Zewnętrzne sale szkoleniowe
 2. W trakcie kursu istnieje możliwość zdobycia uprawnień kompatybilnych z f-gazami
  Lutowanie miedzi– 650 zł
  Uprawnienia elektrycznecieplne bądź gazowe – egzamin 280 zł* (kurs 180 zł)

FAQ:
Przypominamy, że 23 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

Certyfikat instalatora klimatyzacji ?

Chcesz instalować np. klimatyzację w budynkach? W takim razie koniecznie uzyskaj certyfikat dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła czyli uprawnienia na f gazy. Dokument potwierdza twoje przygotowanie do zawodu. Jest on obowiązkowy w krajach Unii Europejskiej, które wspólnie chcą chronić środowisko. Dokument jest dowodem na to, że wiesz jak obchodzić się m.in. z urządzeniami, które zawierają gazy szkodliwe dla atmosfery. Pamiętaj, że zanim uzyskasz certyfikat dla personelu, najpierw zdaj egzamin potwierdzający twoje umiejętności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Co powinieneś wiedzieć o kursach na F-Gazy i kto może skorzystać z usługi ?

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest już wymogiem w wielu firmach. Dotyczy to także branży klimatyzacji. Kraje UE dążą bowiem do zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową (tzw. SZWO) i fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywane F-gazami. Chodzi tutaj o substancje chemiczne, które wywołują tzw. efekt cieplarniany.

Kto może ubiegać się o certyfikat?

Jeśli jako instalator masz kontakt z tymi gazami (np. podczas kontroli szczelności, odzysku, instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji), koniecznie uzyskaj certyfikat dla personelu na uprawnienia f gazowe. Dokument ten potwierdzi, że spełniasz wymagania do pracy w zawodzie do określonej grupy urządzeń.

Certyfikat dla personelu musisz uzyskać, jeśli:

 • jesteś pracownikiem firmy, w imieniu której zajmujesz się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem, naprawą i likwidacją urządzeń zawierających SZWO lub F-gazy;
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz fizycznie wykonywał czynności na urządzeniach zawierających SZWO lub F-gazy;
 • pracujesz na swoich urządzeniach i tylko na własne potrzeby ;
 • zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, instalacją, naprawą (w tym konserwacją lub serwisowaniem) oraz likwidacją agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to uzyskaj zarówno certyfikat dla personelu, jak i certyfikat dla przedsiębiorcy. Dzięki temu możesz wykonywać usługi dla osób trzecich (nie tylko na potrzeby twojej firmy).

Warunki
Uzyskasz certyfikat dla personelu na uprawnienia na f gazy, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • nie masz prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko środowisku,
 • zdasz egzamin teoretyczny i praktyczny.

Pamiętaj, że jeśli posiadasz już certyfikat wydany przez inne państwo unijne, to – zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości – możesz się nim posługiwać w Polsce. Dokumentem tym możesz się posługiwać, jeśli uzyskasz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje też certyfikaty dla systemów ochrony przeciwpożarowej lub rozdzielnic elektrycznych zawierających SZWO lub f-gazy.


Egzamin f-gazowy jak wygląda ?

Aby starać się o certyfikat, przystąp do egzaminu, który sprawdzi twoje przygotowanie zawodowe. Możesz też wziąć udział w nieobowiązkowym szkoleniu przygotowującym zanim podejdziesz do egzaminu. ODEKA SIMP jest powołaną jednostką do przeprowadzania powyższych działań.
Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź również wiedzę i umiejętności z zakresu certyfikatu. Dowiesz się, czy możesz bez szkolenia przystąpić do egzaminu.
Egzaminy odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i składają się z dwóch części: teoretycznej (test wyboru) i praktycznej.

Certyfikat na uprawnienia f gazowe dla przedsiębiorców zajmujących się urządzeniami chłodniczymi oraz klimatyzacjami (SZWO i F-gazy) ?

Masz działalność, która dotyczy SZWO i F-gazów? Chcesz zajmować się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła? Chcesz wykonywać takie usługi dla klientów? W takim razie uzyskaj certyfikat dla przedsiębiorców. Dokument potwierdza twoje uprawnienia do instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń. Możesz je też naprawiać lub usuwać. Uzyskaj certyfikat, jeśli oferujesz usługi nie na własne potrzeby. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

 * koszt egazminu energetycznego w 2021r kosztuje 280 zł od książeczki, które podzielone są na trzy grupy: G1 (elektryczne), G2 (Cieplne), G3 (gazoweE i D (Eksploatacyjne, Dozorowe)

Karta uczestnictwa