Odeka.pl

5 czerwca 2024

Kurs i uprawnienia F-gazy

Zapraszamy na kurs  F-gazy stacjonarny dwudniowy, teoretyczny i praktyczny kurs z lutowaniem,
Jest to najciekawsza oferta biorąc pod uwagę ilość przekazanego materiału oraz możliwość szkolenia z praktykami

Najbliższy termin szkolenia:
25 i 26.06.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy

Kolejne terminy niżej strony

Czas trwania:

dwudniowy stacjonarny kurs teoretyczny i praktyczny zakończony egzaminem.
Egzamin w tym samym miejscu – ul. Toruńska 286, Bydgoszcz.

Cena:
1415 zł brutto – 
w cenie znajduje się już egzamin i wydanie plakietki kwalifikacyjnej UDT

Kurs F-gazy to również lutowanie przez każdego z Kursantów 

W cenie kursu zapewniamy egzamin oraz :

– szkolenie teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne, w pełni wyposażone sale dydaktyczne
– profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
– catering: kawa, herbata, ciastka

Miejsce szkolenia: Budynek ODEKA ul. Toruńska 286 w Bydgoszczy

 Ośrodek Szkolenia F-gazowego tel. 608 041 101

Cześć praktyczna F-gazy: polega na omówieniu agregatu chłodniczego, narzędzi i tematów z programu UDT  jak również dodatkowo omawiamy elementy newralgiczne w klimatyzacji i pompie ciepła. Kursant ma możliwość lutowania elektrycznego lub gazowego. Egzamin F-gazy to również wycinek filmu instruktażowego z chłodnictwa

Szkolenie odbywa się raz w miesiącu (terminy poniżej)

 1. Podstawa prawna:
  Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwisowania, odzysku, likwidacji oraz  kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015 r., a w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 r.
 2. Cena kurs f-gazy ?
  Cena całkowita za szkolenie, egzamin oraz wydanie certyfikatu UDT wynosi 1415 zł brutto.
 3. Termin szkolenia i egzaminu Fgazy ?
    2 dniowe szkolenie – Egzamin odbywa się drugiego dnia po szkoleniach

Kolejne terminy:
28 i 29.05.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
25 i 26.06.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
30 i 31.07.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
27 i 28.08.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
26 i 27.09.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
29 i 30.10.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
26 i 27.11.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy
19 i 20.12.2024 godzina 9-15:00 w Bydgoszczy

Egzaminy:
07.06.2024 o godz 15:00 przy ul. Przędzalniana 8, 15-668 Białystok
20.06.2024 
o godz 15:00, Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz
25.06.2024
o godz 15:00 ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

 • Miejsce szkolenia do wyboru:
  Budynek ODEKA ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz – Parking bezpłatny

  Regionalne Centra Serwisowe
  Zewnętrzne sale szkoleniowe
 • W trakcie kursu istnieje możliwość zdobycia uprawnień kompatybilnych z f-gazami
  Lutowanie miedzi– 650 zł
  Uprawnienia elektrycznecieplne bądź gazowe – egzamin 360 zł* (kurs 152 zł)
Kurs_f-gazy

FAQ:
Przypominamy, że 23 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

Certyfikat f-gazy instalatora klimatyzacji ?

Chcesz instalować np. klimatyzację w budynkach? W takim razie koniecznie uzyskaj certyfikat dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła czyli uprawnienia na f gazy. Dokument potwierdza twoje przygotowanie do zawodu. Jest on obowiązkowy w krajach Unii Europejskiej, które wspólnie chcą chronić środowisko. Dokument jest dowodem na to, że wiesz jak obchodzić się m.in. z urządzeniami, które zawierają gazy szkodliwe dla atmosfery. Pamiętaj, że zanim uzyskasz certyfikat dla personelu, najpierw zdaj egzamin potwierdzający twoje umiejętności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Co powinieneś wiedzieć o kursach na F-Gazy i kto może skorzystać z usługi ?

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest już wymogiem w wielu firmach. Dotyczy to także branży klimatyzacji. Kraje UE dążą bowiem do zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową (tzw. SZWO) i fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywane F-gazami. Chodzi tutaj o substancje chemiczne, które wywołują tzw. efekt cieplarniany.

Kto może ubiegać się o certyfikat na f-gazy?

Jeśli jako instalator masz kontakt z tymi gazami (np. podczas kontroli szczelności, odzysku, instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji), koniecznie uzyskaj certyfikat dla personelu na uprawnienia f gazowe. Dokument ten potwierdzi, że spełniasz wymagania do pracy w zawodzie do określonej grupy urządzeń.

Certyfikat dla personelu musisz uzyskać, jeśli:

 • jesteś pracownikiem firmy, w imieniu której zajmujesz się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem, naprawą i likwidacją urządzeń zawierających SZWO lub F-gazy;
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz fizycznie wykonywał czynności na urządzeniach zawierających SZWO lub F-gazy;
 • pracujesz na swoich urządzeniach i tylko na własne potrzeby ;
 • zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, instalacją, naprawą (w tym konserwacją lub serwisowaniem) oraz likwidacją agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to uzyskaj zarówno certyfikat dla personelu, jak i certyfikat dla przedsiębiorcy. Dzięki temu możesz wykonywać usługi dla osób trzecich (nie tylko na potrzeby twojej firmy).

Warunki
Uzyskasz certyfikat dla personelu na uprawnienia na f gazy, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • nie masz prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko środowisku,
 • zdasz egzamin teoretyczny i praktyczny.

Pamiętaj, że jeśli posiadasz już certyfikat wydany przez inne państwo unijne, to – zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości – możesz się nim posługiwać w Polsce. Dokumentem tym możesz się posługiwać, jeśli uzyskasz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje też certyfikaty dla systemów ochrony przeciwpożarowej lub rozdzielnic elektrycznych zawierających SZWO lub f-gazy.


Egzamin f-gazowy jak wygląda ?

Aby starać się o certyfikat, przystąp do egzaminu, który sprawdzi twoje przygotowanie zawodowe. Możesz też wziąć udział w nieobowiązkowym szkoleniu przygotowującym zanim podejdziesz do egzaminu. ODEKA SIMP jest powołaną jednostką do przeprowadzania powyższych działań.
Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź również wiedzę i umiejętności z zakresu certyfikatu. Dowiesz się, czy możesz bez szkolenia przystąpić do egzaminu.
Egzaminy odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i składają się z dwóch części: teoretycznej (test wyboru) i praktycznej.

Certyfikat na uprawnienia f gazowe dla przedsiębiorców zajmujących się urządzeniami chłodniczymi oraz klimatyzacjami (SZWO i F-gazy) ?

Masz działalność, która dotyczy SZWO i F-gazów? Chcesz zajmować się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła? Chcesz wykonywać takie usługi dla klientów? W takim razie uzyskaj certyfikat dla przedsiębiorców. Dokument potwierdza twoje uprawnienia do instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń. Możesz je też naprawiać lub usuwać. Uzyskaj certyfikat, jeśli oferujesz usługi nie na własne potrzeby. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.
    4. Jaki jest program na F-gazy ?  – Tematy, które są opracowane w materiałach szkoleniowych –  skrypt do pobrania, prezentacja

Tematyka kursu F-gazowego:

1Podstawy termodynamiki
1.01Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii
1.02Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary
1.03Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawid­łowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego
1.04Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego
1.05Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi: a) zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe); b) regulatory temperatury i ciśnienia; c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci; d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania; e) zabezpieczenia układu; f) przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora; g) systemy regulacji poziomu oleju; h) zbiorniki czynnika chłodniczego; i) separatory cieczy i oleju
1.06Znajomość specyficznych zachowań, parametrów fizycznych, rozwiązań, systemów, odchyleń alternatywnych czynników chłodniczych w cyklu chłodzenia i składników do ich stosowania
2Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
2.01Podstawowa wiedza z zakresu unijnej i międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
2.02Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP – Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i stosownych aktów wykonawczych
3Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
3.05Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu
4Kontrole szczelności
4.01Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności)
 w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła
4.02Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę
4.09Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia
5Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
5.07Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym
5.08Znajomość wymagań i procedur dotyczących postępowania z zanieczyszczonymi czynnikami chłodniczymi i olejami, ponownego ich użycia, regeneracji, składowania i transportu
6Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
6.01Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem
6.07Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych
7Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
7.01Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych
 z nieszczelnoś­cią lub związanym z nią wyciekiem
7.09Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów
 w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu
 i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych
8Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem i wodą
8.01Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz zwią­zanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności
8.10Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów
 w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych
9Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
9.01Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie
9.09Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych
11Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
11.01Znajomość odpowiednich alternatywnych technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
11.02Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie wielkości ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej
11.03Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego
11.04Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego
12Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402
12.01Ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych
 i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska
12.02Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i substancje dla nich alternatywne
12.03Wpływ substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych na środowisko, ogólne przepisy prawne dotyczące substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych, a także postępowanie z odpadami substancji kontrolowanych, fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zawierających takie substancje lub gazy
12.04Oznakowanie pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione
12.05Zakładanie Kart urządzeń i Kart systemów ochrony przeciwpożarowej, odpowiednio dla urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz dokonywanie wpisów do tych kart
12.06Przekazywanie sprawozdań, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy
 z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
12.07Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w tym w zakresie ich recyklingu,
 napełniania urządzeń, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz
 odzysku, z uwzględnieniem odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z ruchomych
12.08Technologie służące zastąpieniu i zmniejszeniu stosowania fluorowanych gazów
 PRAKTYKA

kurs f-gazy i kurs chłodnictwo

 * koszt egzaminu energetycznego w 2022 r. to 301 zł od książeczki, które podzielone są na trzy grupy: G1 (elektryczne), G2 (Cieplne), G3 (gazoweE i D (Eksploatacyjne, Dozorowe)

kurs i uprawnienia f-gazy

Karta uczestnictwa na kurs f-gazy