Odeka.pl

9 września 2021

Gazowe grupa III

Uprawnienia energetyczne GAZOWE G3

Temat szkolenia w zakresie uprawnień w grupie 3 uprawnień energetycznej- gazowej dotyczy sprzętów takich jakurządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny i teoretyczny pod względem eksploatacji jak i dozoru.

CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY Dopasowujemy miejsce, termin oraz tematy szkoleń do potrzeb Państwa firmy! Nasi trenerzy mogą przeprowadzić szkolenie z danej tematyki według posiadanych w firmie sprzętów i wybranych tematyk – zakresów uprawnień.

Szkolenie może składać się z dwóch części.

  • Część teoretyczna przekazywana jest w formie multimedialnej. Ponad to słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe stanowiące skrypt oraz materiały pomocnicze
  • Część praktyczna to ćwiczenia na urządzeniach oraz szereg ćwiczeń w laboratorium, które odwzorowuje naturalne warunki pracy z którymi spotka się słuchacz w swojej pracy zawodowej

 

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje dokumenty, których ważność to 5 lat. Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem – w celu odświeżenia wiedzy.

Ponad to posiadamy własną Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Gdańsku.

Szkolenie Grupa 3 (gaz) przeznaczone dla:

– serwisantów – palaczy kotłowych – monterów – instalatorów – obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego – innych grup zawodowych – osób podłączających odbiorniki, piece, kuchenki gazowe – operatorów wózków widłowych – gazowych (bez uprawnień do wymiany butli gazowych) – pracowników stacji benzynowych – obsługa stacji paliw płynnych i gazowych

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów,  prac kontrolno–pomiarowych. Jako Eksploatacja i Dozór.

Kursy elektryczne w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (dwa razy w miesiącu). Zgłoszenie na szkolenie gazowe lub egzamin z Grupy 3 można dokonać za pośrednictwem:
  • wypełnionego i przesłanego wniosku na e-mail: elektryczne@odeka.pl
  • załączonego poniżej formularza
  • pod numerem telefonu 608 041 101 Kwota za każdy egzamin energetyczny w roku 2021 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 280 zł Cena za kurs gazowy z uprawnieniem SIMP  – cennik

Poniżej zamieszczamy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI / DOZORU – GRUPA 3 (GAZ) w formacie PDF

GAZOWE – Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień:
Grupa 3: Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe


1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. Turbiny gazowe
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Karta uczestnictwa