Odeka.pl

28 września 2022

Kurs operatora koparkoładowarki, kurs na koparki i ładowarki Klasy I i III

Kurs koparki, ładowarki, koparkoładowarki

Najbliższe terminy szkoleń

16.09.2022 r. godzina 13:00 Start

18.11.2022 r. godzina 13:00 Start

 Zapisy:

telefon: 663 412 906
email: koparki@odeka.pl
adres: Toruńska 286,
85-880 Bydgoszcz

Oferujemy szkolenia w zakresie SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

1. Koparkoładowarka jest tylko jedna klasa III (łyżka do kopania i łyżka do nabierania / ładowania)

Kwalifikacje operatora koparkoładowarki, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi:

  • koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej
  • ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej
  • koparko spycharki

2. Koparka jednonaczyniowe klasa III o masie własnej poniżej 25 ton (łyżka do kopania np.: wykopy pod kanalize)

3. Koparka jednonaczyniowe klasa I o masie własnej powyżej 25 ton (łyżka do kopania)

4. Ładowarka Jednonaczyniowa klasa III o masie własnej do 20 ton (łyżka do nabierania np.: gruz, węgiel, śmieci)

5. Ładowarka jednonaczyniowe klasa I o masie własnej powyżej 20 ton. (Łyżka do nabierania)

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi spycharki w kl. III

6. Spycharki klasa III o mocy silnika do 110 kW

7. Spycharka klasa I o mocy silnika powyżej 110 kW

8. Równiarki jest tylko jedna klasa I

9. Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych jest tylko jedna klasa II ( inaczej Rozściełacz)

10. Remontery nawierzchni dróg jest tylko klasa III

11. Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych jest tylko jedna klasa II (inaczej Betoniarka)

12. Walce drogowe jest tylko jedna klasa II

13. Wielozadaniowe nośniki osprzętów bez klasy– bez wózków widłowych podnośnikowych

14. Rusztowania

15Pilarki mechaniczne do ścinki drzewprzecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym 

Cena: zależne od sprzętu, egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czas trwania: zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy
zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu i w weekendy – zaczynamy w piątek o godzinie 13:00

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych,

Miejsce Szkolenia: Bydgoszcz ODEKA SIMP ul. Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon:
663 412 906
e-mail:  koparki@odeka.pl
adres: 
Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

kurs koparki

Organizacyjne:

  • zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
  • zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny
  • po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora, stosowny wpis w książce operatora
Cel kursu operatora koparkoładowarki:
  • przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora
  • kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Kursy na koparki i ładowarki oraz koparkoładowarki

Charakterystyka:

Obecnie na rynku pracy robotnicy fizyczni mogą znaleźć wiele atrakcyjnych ofert, gwarantujących godziwe wynagrodzenie oraz perspektywy rozwoju zawodowego. Jednak większość z nich wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Szczególnie duże zapotrzebowanie, zarówno w kraju, jak i za granicą, jest na operatorów maszyn budowlanych oraz urządzeń przemysłowych. W Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP ODEKA możecie Państwo wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach, które pozwolą wam polepszyć swoją sytuację na rynku pracy. Jednym z najpopularniejszych jest kurs na obsługiwanie koparek i ładowarek Klasy I i III.

Koparkoładowarki klasy I (powyżej 25 t) oraz klasy III (do 25 t) to jedne z najważniejszych maszyn ciężkich wykorzystywanych przy pracach ogólnobudowlanych. Uniwersalna konstrukcja na podwoziu kołowym posiada dwa układy robocze – koparkowy i ładowarkowy. Dzięki temu pojazd jest niezwykle wszechstronny, a przy tym odznacza się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Główne rodzaje działań wykonywanych przy jego użyciu to wykopy oraz załadunek, a także transport urobku. Jednak za sprawą dodatkowego osprzętu, który można zamontować na obydwu układach, funkcjonalność koparko-ładowarki rozszerza się o możliwość: zgarniania, zgniatania, zamiatania, frezowania, wykonywania odwiertów, kopania rowów, koszenia skarp i wiele więcej. Przekłada się to na bardzo dużą liczbę ofert zatrudnienia oraz wysokie stawki, także za granicą.

Do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki niezbędne jest posiadanie stosownych uprawnień państwowych wydawanych np. przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (związanych z odpowiednim wpisem w Książce Operatora Maszyn). Ich zdobycie możliwe jest po ukończeniu naszego kursu na koparki i ładowarki, a następnie otrzymaniu pozytywnej oceny podczas Egzaminu Państwowego.

W ODEKA SIMP  w Bydgoszczy przeprowadzamy kurs na koparki i ładowarki Klasy I i III, który od strony merytorycznej oraz dydaktycznej jest jedną z najlepszych propozycji w kraju. Ponad dwieście godzin zajęć prowadzonych przez doświadczonych specjalistów w zupełności wystarcza, by spokojnie podejść do egzaminu, kończąc swoją próbę sukcesem.

Program nauczania koparkoładowarki, ładowarki oraz koparki i inne sprzęty ciężkie podzielony jest na dwa moduły – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

W pierwszej części kursu kandydat zapoznaje się ze wszystkimi podstawowymi aspektami technicznymi i prawnymi swojego przyszłego zawodu. Omawiane są prawidłowe sposoby użytkowania eksploatacyjnego koparki i ładowarki, co jest niezwykle istotne w kontekście osobistej odpowiedzialności za maszynę. Kurs na kolejnych etapach dotyczy dokumentacji technicznej oraz BHP. Znajomość przepisów oraz umiejętność odczytania kluczowych dla danego urządzenia parametrów pozwala na bezpieczną i bezproblemową pracę w każdych warunkach. Inne aspekty dotyczą kwestii związanych z mechaniką, hydrauliką i elektrotechniką. Ostatnim punktem w tym bloku tematycznym jest szczegółowe omówienie całej wykorzystywanej technologii robót.

Drugi moduł rozpoczyna się praktyką wstępną, umożliwiającą kandydatowi oswojenie się ze środowiskiem oraz układem sterowniczym koparki i ładowarki. Zwieńczeniem kursu jest duża ilość zajęć praktycznych pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dobrze poprowadzona praktyka. Złe nawyki powstałe w trakcie nauki mogą wpłynąć negatywnie na dalszą karierę. Nasi instruktorzy są wyrozumiali, lecz przy tym niezwykle wyczuleni na błędy techniczne i nieprawidłowości, które mogą skończyć się niezaliczeniem egzaminu. Wieloletnie doświadczenie znajduje odbicie w bardzo wysokim odsetku zdawalności naszych kursantów.

Warunki przyjęcia na kurs nie są zbyt wygórowane, co dodatkowo zachęca do wybrania zawodu operatora koparko-ładowarki. Wystarczy jedynie mieć minimum 18 lat i ukończoną szkołę podstawową, odbytą praktykę jako pomocnik operatora oraz świadectwo lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Praca na tym stanowisku jest specyficzna i może wydawać się wymagająca. Jednak daje niezwykle dużo satysfakcji, a przy tym nie pozwala narzekać na rutynę. Zdobycie tego typu kwalifikacji jest rozsądnym, przyszłościowym krokiem, gwarantującym stałe, stabilne zatrudnienie w największych polskich i światowych firmach.

FAQ:

Przepisy BHP- Sprzęt ciężki/budowlany

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej „maszynami roboczymi”.

Przepisy ogólne:
Niedopuszczalne jest:

1) obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odrębnymi prze-pisami
2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych
3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu
4) odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i gruntowych. Teren robót prowadzonych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do naprawy nawierzchni drogi ogradza się w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:

1) zamkniętym ruchu na drodze
2) wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego części
3) ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy roboty są prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach
– W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się

W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:

1) załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się w sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn
2) w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej prze-dłużenia oraz za wciąganą maszyną
3) operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych tymi środkami lokomocji

Przepisy szczegółowe

Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 1, osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co naj-mniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych:

1) wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu;
2) używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszcz

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

Podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na pochyłościach i stokach zacho-wuje się wymagania określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny:

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem;
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny robocze
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona

Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż:
1) 0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich
2) 0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych lub zbrylonych

Podczas wykonywania wykopów wąsko-przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów:
1) prowadzenie jednocześnie innych robót
2) przebywanie osób niezatrudnionych

Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszynę roboczą umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.
Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa w ust. 1, operatora maszyn roboczych wyposaża się w środki ochronyi ndywidualnej chroniące przed utonięciem, a na pomostach umieszcza się koła ratunkowe z linką.

Podczas wbijania pali sprawdza się:
1) czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny roboczej
2) równomierność obciążenia pomostu roboczego
3) stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze
4) stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych

Karta uczestnictwa