Odeka.pl

17 lipca 2024

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w Bydgoszczy

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pedagogicznym którego celem jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa – uprawnień dla instruktora praktycznej nauki zawodu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego ośrodka szkoleniowego w Bydgoszczy.

Kurs pedagogiczny obejmuje 48 godzin lekcyjnych:

Wymagania dla uczestników:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
 • tytuł mistrza w zawodzie lub
 • dyplom studiów wyższych

Cena kursu (750 zł) obejmuje:

 • szkolenie zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty
 • przeprowadzenie egzaminu
 • wydanie zaświadczeń
 • materiały dydaktyczne

Kurs prowadzony jest w systemie dziennym

Zapisy przyjmujemy telefonicznie w siedzibie Ośrodka w Bydgoszczy, telefonicznie, lub przez formularz zgłoszeniowy.

Tematy miękkich kursów mogą być uzupełnieniem kursów zawodowych:


Aktywizacja społeczna

W ramach kursów z aktywności społecznej przedstawiamy Państwu poniżej treningi, warsztaty, których celem będzie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności interpersonalnych umożliwiające aktywizację zawodową.

„ Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

Trening interpersonalny

Celem jest poznanie siebie, rozwijanie wrażliwości w kontaktach z innymi ludźmi, uświadomienie sobie własnych potrzeb dotyczących relacji, rozpoznanie schematów postępowania i ich zmiana.

Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli

Tematyka: trening jest intensywnym doświadczeniem grupowym opartym na dynamice procesów zachodzących we wzajemnych interakcjach uczestników

Podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych

Celem jest przede wszystkim wzmacnianie samooceny, dostarczenie wiedzy oraz wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu.

Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli

Tematyka: umiejętność rozmawiania, słuchania innych, radzenia sobie ze stresem, nazywania i wyrażania emocji, asertywności, samopoznania, poczucia wartości, umiejętności pracy w zespole, kształtowania aktywności prospołecznej

Warsztat psycho edukacyjny

Celem jest zmiana postaw i zachowań. Zdobyta w wyniku edukacji wiedza na temat zaburzeń zmniejsza lęk, poczucie winy i dezorganizację. Podstawowym zadaniem psychoedukacji jest uczenie radzenia sobie z objawami pozytywnymi, negatywnymi a także z codziennymi problemami.

Dla kogo: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych i niewydolnych wychowawcz

Tematyka: podyktowana potrzebami grupy ( proces dynamiczny ) dotyczy m.in.: integracji, komunikacji, złości, agresji, przemocy, poznania siebie – wzmocnienie poczucia własnej wartości, wyznaczania granic – asertywności, radzenie sobie ze stresem

Trening komunikacji

Celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się interpersonalnego oraz wywieranie wpływu społecznego.

Do kogo: młodzież i dorośli

Tematyka: wszystko co powinniśmy wiedzieć o komunikacji (komunikat typu „ja”, komunikacja werbalna i niewerbalna, jednostronna i dwustronna, bariery komunikacyjne), aktywne słuchanie, wyrażanie uczuć

Trening radzenia sobie ze stresem „Pokonaj swój stres”

Celem jest nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem, zapobieganie sytuacjom stresowym oraz radzenie sobie w sytuacjach nasilonego stresu

Do kogo: młodzież i dorośli

Tematyka: definicja stresu, samoocena poziomu stresu, rozpoznanie sytuacji stresowych, przyczyny stresu ( zależnie i niezależnie od nas ), techniki radzenia sobie ze stresem

Trening asertywności

Celem jest praca nad zmianami w zachowaniu w sytuacjach społecznych i intymnych

Dla kogo: dla dorosłych

Tematyka: ogólna analiza zachowań określania własnego zakresu nieasertywności, ćwiczenia zachowań asertywnych w różnych zakresach, prace z monologiem wewnętrznym, asertywność w kontaktach intymnych, problematyka poczucia winy, wstydu i krzywdy

Samokreacja – „Poznać, polubić siebie”

Celem jest podniesienie własnej wartości poprzez poznanie samego siebie

Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli

Tematyka: praca nad osiągnięciem adekwatnej oceny, twoje mocne i słabe strony, ocena relacji z innymi, techniki umożliwiające poprawę i podniesienie samooceny

Autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku

Celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez kreowanie siebie

Do kogo: młodzież w okresie adolescencji i dorośli

Tematyka: wiedza z zakresu autoprezentacji tworzenia pozytywnego obrazu siebie poprzez zewnętrzność ( niewerbalność – wizualizacja ) oraz przekaz werbalny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Warsztat aktywizacji zawodowej

 • Aktywizacja zawodowa
 • Warsztaty aktywizujące

Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do poruszania się na otwartym rynku pracy.

Do kogo: dorośli. Tematyka: samoocena umiejętności i preferencji autoprezentacji z elementami mowy ciała, cv, list motywacyjny – wstępne kroki ku wymarzonej posadzie, stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy. – Indywidualne poradnictwo oraz planowanie kariery zawodowej Celem jest ukierunkowanie uczestników na rozwój ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju. Do kogo: młodzież i dorośli.

Tematyka: wsparcie w poruszaniu na rynku pracy, wyznaczanie celów i prowadzących do niego alternatywnych dróg, poznawanie swoich mocnych i słabych stron ( IPD ), tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Ty masz wpływ na swoją przyszłość – „Zawodowy drogowskaz”

Celem jest pomoc w wybraniu dla Siebie zawodu, wyznaczaniu kierunku planowania własnej kariery zawodowej, co w późniejszym efekcie pozwoli czerpać satysfakcję z życia zawodowego tym bardziej, iż wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowa decyzja ale jako ciąg decyzji, który zaczyna się e wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie.

Dla kogo: młodzież szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych:

 • trzyletnich liceów ogólnokształcących
 • trzyletnich liceów profilowanych

Tematyka: integracja, identyfikacja – moje uzdolnienia, predyspozycje i talenty, określenie własnych zainteresowań, moje cechy osobowości, moje aspiracje, ambicje; rodzaje pracy ( związane z ludźmi, zwierzętami, danymi i przedmiotami ); charakterystyka poszczególnych zawodów:

 • zadania i czynności
 • środowisko pracy
 • wymagania zawodu
 • informacje o rynku pracy
 • kształcenie;

IPD z warsztatem poszukiwania pracy

Celem jest:

 • identyfikacja własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości
 • nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia
 • nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe)
 • podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie)

Dla kogo: młodzież szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych:

 • trzyletnich liceów ogólnokształcących
 • trzyletnich liceów profilowanych i dorosłych

Tematyka: Etapy IPD:

 • Etap I – praca z doradcą zawodowym obejmować będzie proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań beneficjenta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez klienta
  • analiza potrzeb beneficjenta ( spotkanie indywidualne ) – ok. 2 godzin
  • indywidualna ocena zawodowa i „ Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania” ( spotkanie indywidualne ) około 2 godzin
 • Etap II – warsztat poszukiwania pracy ( załącznik nr 2 – program ) 30 godzin
 • Etap III – bilans uczestnictwa w Projekcie ( spotkanie indywidualne ) ok. 3 godzin

Kreowanie właściwej postawy wobec siebie, innych ludzi i świata – Celem jest określanie zdolności i mocnych stron, pomoc i wsparcie przy podejmowaniu decyzji związanych z dalszym rozwojem zawodowym i osobistym, kształcenie pozytywnej postawy wobec siebie, określenie własnych atutów zawodowych- mocnych stron, umiejętności, predyspozycji osobowościowych, rozwijanie postawy asertywnej w procesie budowania siatki kontaktów, przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych związanych z funkcjonowaniem w rodzinie, na wyższych uczelniach i w pracy zawodowej. Do kogo: młodzież. Tematyka: budowanie planu życiowego ( życie osobiste i zawodowe; cele doraźne i odległe); Wybór kierunku kształcenia / pracy zawodowej – rozpoznanie predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, motywy wyboru zawod Poszukiwanie pracy ( źródła informacji o ofertach pracy, list motywacyjny, curriculum vitae, rozmowa kwalifikacyjna ), poszerzanie samoświadomości, zwiększanie poczucia własnej wartości, adekwatnej, samooceny.

kurs pedagogiczny bydgoszcz

Karta uczestnictwa na kurs pedagogiczny