Odeka.pl

17 lipca 2024

Współpraca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich współpracuje z organizacjami w Polsce i na świecie:

Nazwa instytucji, z którą zawarto porozumienie

Data podpisania porozumienia

Przedmiot porozumienia

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego  Inżynierówi Techników

23 września 1993r.,

uaktualnione

9 listopada 2001r.

Wspólne działanie, m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz środowiska technicznego i obrony jego praw, interesów społeczno-zawodowych oraz ochrony godności zawodowych.

   

Urząd Dozoru Technicznego

21 czerwca 2002r.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń technicznych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa technicznego, wymogów europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.

   

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

17 lutego 2003r.

Współpraca związana z wydawaniem czasopisma “Pomiary, Automatyka, Kontrola”.

   

Urząd Regulacji Energetyki

26 czerwca 2003r.

Tworzenie warunków umożliwiających efektywne wdrażanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.

   

Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych

8 października 2003r.

Integracja środowiska oraz ochrona interesów zawodu rzeczoznawcy samochodowego.

   

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

7 października 2003r.

Współpraca na rynku krajowym dot. wycen majątkowych.

   

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

28 listopada 2003r.

Działania na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego w zakresie mechaniki.

   

Polskie Lobby Przemysłowe

10 marca 2004r.

Działania na rzecz dobra polskiej gospodarki i jej rozwoju, a także dążenie do zacieśniania więzi między środowiskami inżynierskimi i przemysłowymi.

   

Ministerstwo Obrony Narodowej

11 października 2004 r.

Umacnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez:

* wspieranie rozwoju techniki wojskowej,

* utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki wojskowej,

* doskonalenie zawodowe kadr wojskowych.

   

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

7 marca 2005r.

Współdziałanie w obszarze studiów podyplomowych o specjalności “Zarządzanie systemami jakości”.

   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

22 luty 2006r.

Współpraca związana z wydawaniem czasopisma “Przegląd Mechaniczny”

   

Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES Polska ETNT

10 maja 2006r.

Współdziałanie na rzecz organizacji i wymiany informacji w zakresie imprez naukowo-technicznych dotyczących problematyki napędów i środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

   

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

3 kwietnia 2008r.

Działania w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze problemów technologii realizowanych w szczególności na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

   

Polska Izba Motoryzacji

17 kwietnia 2008r.

Dokonywanie oceny warsztatów naprawczych branży motoryzacyjnej i określanie stawki roboczogodziny stosowanej w tych warsztatach za świadczone usługi.

   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

5 grudnia 2008r.

Współpraca przy organizowaniu imprez n-t, szkoleń, realizacji projektów unijnych, redagowaniu “Przeglądu Mechanicznego” oraz w zakresie usług o charakterze proinnowacyjnym.

   

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

25 stycznia 2012r.

Wycena oraz inspekcja maszyn i urządzeń.

   

Bank Handlowy – Leasing Sp. z o.o.

15 czerwca 2012r.

Wycena oraz inspekcja maszyn i pojazdów.