Odeka.pl

5 września 2022

Kurs uprawnienia elektryczne,
elektryka i cieplne Bydgoszcz

UPRAWNIENIA ELEKTRYKA, POTOCZNIE – SEP, POMIARY ELEKTRYCZNE I INNE GRUPY

Elektryczne 1kV grupa I

Cieplna grupa II

Gazowe grupa III

Pomiary elektryczne

Zapraszamy na kursy elektryczne obszarze G1 (elektryka), G2 (ciepło), G3 (gaz) oraz w zakresie pomiarów elektrycznych (wymagane doświadczenie/uprawnienia SIMP w elektryce).

Proponowany kurs elektryczny adresowane są m.in. do osób zainteresowanych uzyskaniem określonych rodzajów uprawnień lub ich przedłużeniem – podejście do samego egzaminu.

Uprawnienia elektryczne SEP Bydgoszcz G1

Zapisy:
telefon: 608 041 101
email: elektryczne@odeka.pl
adres: Toruńska 286,
85-880 Bydgoszcz

Terminy kursów elektrycznych i elektroenergetycznych

w zakładce najbliższe szkolenia

Terminy kursów elektryka godzina 9:00 – 16:00

09.08.2022
30.08.2022
13.09.2022
27.09.2022
11.10.2022

UWAGA!!! Informujemy, że 03.07.2022 weszło w życie Rozporządzenie, wprowadzające zmiany w egzaminach energetycznych.
Osoba przystępująca do egzaminu musi wykazać się zarówno wiedzą jak i doświadczeniem tj:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
5) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
6) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

7) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
8) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojeni.
W związku z tym do wniosku egzaminacyjnego muszą być dołączone skany dyplomu poświadczającego odpowiednie wykształcenie lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę. Dodatkowo do tego można dołączyć skan starych uprawnień.


Oferowane przez nasz Ośrodek Szkoleniowy z Bydgoszczy kursy elektryczne dedykowane są osobom, których domeną jest eksploatacja lub dozór (może być jedno i drugie jednocześnie) różnorodnych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Zależność wiedzy i doświadczenia przekłada się na uzyskanie określonego rodzaju uprawnień na elektryka potocznie używanych jako kurs SEP w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru:
 • urządzeń prądotwórczych funkcjonujących w ramach sieci elektroenergetycznej niezależnie od wysokości napięcia znamionowego,
 • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV oraz powyżej 1 kV,
 • zespołów prądotwórczych powyżej 50 kW mocy,
 • urządzeń o charakterze elektrotermicznym,
 • sieci oświetlenia ulicznego,
 • sieci trakcyjnych,
 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Uprawnienia energetyczne – ciepłownicze G2

Ten rodzaj kursu na elektryka ukierunkowany jest na osoby zajmujące się eksploatacją lub/i dozorem różnorodnych urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie ma bezpośredni wpływ na przyznanie określonych uprawnień elektrycznych SEP w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru wykonywanego przez elektryka:

 • kotłów parowych, a także wodnych na paliwa gazowe, płynne i stałe o mocy 50 kW i więcej (z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych),
 • piecy o charakterze przemysłowym powyżej 50 kW mocy,
 • sieci i instalacji cieplnych o przesyle powyżej 50 kW (z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych),
 • turbin parowych i wodnych powyżej 50 kW mocy (z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych),
 • urządzeń o charakterze przemysłowym, których zadaniem jest odbiór gorącej wody i pary powyżej 50 kW mocy,
 • urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powyżej 50 kW mocy,
 • sprężarek powyżej 20 kW mocy oraz powiązanych instalacji,
 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Uprawnienia energetyczne – gazowe G3

Ukierunkowany kurs elektryczny na osoby, których zadaniem jest eksploatacja lub dozór, bądź jedno i drugie urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przyznanie tego rodzaju uprawnień zależne jest od doświadczenia i posiadanej wiedzy uczestnika szkolenia w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru:

 • urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania paliw gazowych,
 • wszelkich urządzeń związanych z przetwarzaniem, uzdatnianiem i oczyszczaniem paliw gazowych,
 • urządzeń wykorzystywanych przy magazynowaniu paliw gazowych,
 • rozdzielczych sieci gazowych do 0,5 MPa ciśnienia oraz przesyłowych sieci gazowych powyżej 0,5 MPa,
 • urządzeń i instalacji gazowych do 5 kPa ciśnienia włącznie oraz powyżej 5 kPa,
 • odbiorników przemysłowych paliw gazowych powyżej 50 kW mocy,
 • gazowych turbin,
 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Pomiary elektryczne

Celem kursu na elektryka „Pomiary elektryczne” jest profesjonalne przygotowanie jego uczestników do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskanie uprawnień elektrycznych w zakresie wykonywania kompleksowych prac kontrolnych i pomiarowych, a także dokonywania przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Wymogiem uczestnictwa jest posiadanie niezbędnego doświadczenia i uprawnienia SIMP. Kurs na elektryka to szkolenie, którego pomyślne ukończenie gwarantuje uczestnikom znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia w różnych firmach.

Co zapewniamy uczestnikom organizowanych przez nas kursów na elektryka?

Naszym kursantom w ramach kursu na elektryka zapewniamy teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi, konserwacji, montażu, kontroli i pomiaru oraz eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych. Aby uzyskać uprawnienia elektryczne do 1 kV, nie trzeba koniecznie dysponować doświadczeniem w tej profesji. Taki kurs na elektryka z powodzeniem mogą ukończyć również ambitne i szybko uczące się osoby, które nie pracowały nigdy w zawodzie, a chcą zwiększyć swoje umiejętności lub nabyć nowe kwalifikacje zawodowe.

W ramach kursu na elektryka wykładu słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i pomocnicze, a na zajęciach zapoznają się z materiałami w formie multimedialnej. Praktyczna część szkolenia na specjalistę dokonującego czynności kontrolno-pomiarowe to przede wszystkim ćwiczenia na urządzeniach oraz w sali w której dokonuje się pomiarów elektrycznych miernikami. Każdy oferowany przez nas kurs na elektryka i na uprawnienia energetyczne potocznie SEP Bydgoszcz organizowany dla firm może odbywać się w miejscu i terminie dostosowanym do oczekiwań. Również zakres tematyczny może być zgodny z określonymi potrzebami. Ukończenie określonego kursu na elektryka oraz pozytywnie zdany egzamin energetyczny zapewnia słuchaczom stosowne uprawnienia elektryczne ważne przez 5 lat – po tym czasie można przystąpić powtórnie do egzaminu bądź zdecydować się na kurs połączony z egzaminem – w celu odświeżenia wiedzy.

Jak przedstawiają się koszty kursów elektrycznych?

Możliwość wyboru odpowiedniego do potrzeb kursu na elektryka, atrakcyjne ceny (zobacz – cennik ), różnorodne udogodnienia i możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (Certyfikat UE) to niewątpliwe oferty naszych szkoleń w Bydgoszczy. Co więcej, łącząc określone szkolenia w jedną grupę, masz możliwość uzyskać korzystny rabat (więcej informacji w zakładce Promocje). Każda zainteresowana osoba z całą pewnością znajdzie u nas najlepszy dla siebie kurs na elektryka. Wszystkie wydawane przez nas zaświadczenia, świadectwa kwalifikacyjne E i D oraz uprawnienia mają hologram potwierdzający ich autentyczność.

Wzór uprawnień :

Karta uczestnictwa